دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 1-176