دوره و شماره: دوره 22، شماره 86 - شماره پیاپی 22، اسفند 1398، صفحه 1-172 
باز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق

صفحه 153-172

10.22095/jwss.2020.221591.2286

پرویز باقری؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ عبدالجبار زرگوش نسب