دوره و شماره: دوره 22، شماره 87، خرداد 1399، صفحه 1-176 
واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه ی کیفی

صفحه 63-88

10.22095/jwss.2020.108885.1405

سهیلا صادقی فسایی؛ زینب جهاندار لاشکی؛ عبدالحسین کلانتری