مشارکت سیاسی زنان صدر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تصمیم گیری و تعیین قوانین و مقررات جامعه ها به فرمان خداوند یکتا و خالق انسان هاست که به عهده پیامبران خود و جانشینان آنها نهاده است تا اوامر الهی و احکام و قوانین را در جامعه پیاده نمایند. پذیرش و عدم پذیرش حکمرانی فرستادگان الهی، نقش سیاسی هر فرد در جامعه است. زنان مسلمان با پذیرش دین اسلام و نبوت و رهبری رسول خدا (ص)، اطاعت آن حضرت را گردن نهاده و در فرمایشات و حرکت های سیاسی آن جناب با همراهی یا عدم همراهی، مشارکت یا مخالفت خود را ابراز داشتند. این مقاله به تبیین حرک تهای سیاسی زنان صدر اسلام پرداخته و نمونه های همراهی یا عدم آن را با رهبری جامعه نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


×      قرآن کریم
×      ـــ نهج‌البلاغه (1371)، (ترجمه سیدجعفر شهیدی)، چ سوم، تهران.
×      ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله (1383ق)، شرح نهج‌البلاغه، (تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم)، چ دوم، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه.
×      ابن اثیر، علی بن محمد جزری (بی‌تا)، اسدالغابة فی معرفة الصحابة، بی‌جا: احمد ابراهیم البنا.
×      ابن سعد، کاتب واقدی، محمدبن سعد (بی­تا)، الطبقات الکبری، بیروت: دار صادر.
×      ابن­ طیفور، احمد بن ابی طاهر (1987م)، بلاغات النساء بیروت: الحداثه للطباعة.
×      ابن عبدربه، احمد بن محمد، (1404)، العقد الفرید، (تحقیق مفید محمد قمیحه)، بیروت: دارالکتب العلمیه.
×      ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، (1322ق)، الامامة و السیاسة، (تصحیح و شرح محمد محمود الراقعی)، مصر: مطبعة النیل.
×      ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، قرشی دمشقی، (بی­تا)، البدایه النهایه، (تحقیق احمد ابوملحم و دیگران)، بیروت: دارالکتب العلمیه.
×      ابو ریه، محمود (بی­تا)، اضواء علی السنة المحمدیه، چ سوم، قم: دارالکتب العلمیه
×      امین، سیدمحسن (1403ق)، اعیان الشیعه، (تحقیق حسن امین)، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
×      بخاری، محمد بن اسماعیل (بی­تا)، صحیح بخاری، بی‌جا: دارالمعرفه.
×      جعفریان، رسول (1383)، تاریخ سیاسی اسلام سیره رسول خدا(ص)، چ سوم، قم: انتشارات دلیل ما.
×      طبری، محمد بن جریر (بی­تا)، تاریخ طبری، بیروت: موسسه الاعلمی.
×      عاملی، سیدجعفر مرتضی (1415ق)، الصحیح من سیره النبی، چ چهارم، ‌بیروت: ‌دارالهدی، دارالسیره.
×      غروی نائینی، نهله، (1375)، محدثات الشیعه، تهران: مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس.
×      مجلسی، محمد باقر (1403ق)، بحارالانوار، چ دوم، بیروت: موسسه الوفاء.
×      محلاتی، ذبیح‌الله (بی­تا)، ریاحین الشریعه در ترجمه بانوان دانشمند شیعه، ایران: دارالکتب الاسلامیه.
×      مسعودی، علی بن حسین (1985م)، مروج الذهب و معادن الجوهر، چ دوم، مصر: مکتبه السعاده
×      مکارم شیرازی، ناصر (بی­تا)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
×      کحاله، عمررضا (1404ق)، اعلام النساء فی عالم العرب و الاسلام، چ پنجم، بیروت: موسسه الرساله.