جنسیت؛ فمینیسم یا ذات گروی الهی (با تأکید بر عدالت جنسیتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

«لیندا نیکلسون» در مقاله خود با عنوان «جنسیت» به تفکیک میان دو واژه «جنس» و «جنسیت» پرداخته و تعارض بنیادین میان دو دیدگاه فمینیسم و ذات گروی را مطرح می کند. وی با طرح چندین ایراد هک توسط فمینیست ها مطرح شده است به بحران تعریف «زن» می پردازد و در نهایت راهی برای برون رفت ارایه می کند. در بخش دوم ضمن نقد دیدگاه های فمینیسم که در مقاله نیکلسون بیان شده، به تبیین دیدگاهی با عنوان «ذات گروی الهی» پرداخته شده است. این دیدگاه مبتنی بر حقوق طبیعی و تفاوت های واقعی میان دو جنس زنانه و مردانه بوده و معتقد است باید نقش فطری زنانگی و مردانگی را پذیرفت؛ این دیدگاه در واقع عبور از ذات گروی طبیعی به ذات گرویِ الهی بوده و تناسب با عدالت جنسیتی را در نظر دارد.

کلیدواژه‌ها


 • ×  ابن‌سینا، عبدالله (1404ق)، الشفاء، قم: بیدار.

  ×  جوادی آملی، عبدالله (1388)،زن در آیینه جلال و جمال، قم: مرکز نشر اسراء.

  ×  حق البرسوی، اسماعیل (1405ق)، روح البیان، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  ×  شیرازی، صدرالدین، (1383ق)، الاسفار الاربعه، قم: انتشارات مکتبة المصطفوی.

  ×  طباطبائی، سید محمد حسین (1390ق)، المیزان، قم: موسسة الاعلمی.

  ×  مجلسی، محمد باقر (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  ×  محی‌الدین، ابن عربی (بی‌تا)، الفتوحات المکیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  ×  مطهری، مرتضی (1357)، نظامحقوقزندراسلام، تهران: صدرا.

   

  • Ø Anthony Fletcher,(1995) Gender, sex and subordination in England1500- 1800 , New Haven: Yale university press.
  • Ø Dele Spender,(1982), women of Ideas and what men Have Oone to Them,London: Routledge and keganpaul.
  • Ø Lee Bartky Sandra,(1990) Femininity and Domination, Newyork: Routledge.
  • Ø Linda Nicholson (2000), "Gender", in A Companion to Feminist Philosophy, edited by Alison M. Jaggar and Iris Marion Young, Blackwell.
  • Ø Mary Pipher,(1994) Reviving ophelia, Newyork: Ballantine Books.