تحلیل کیفی چالش های مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه لرستان و پسادکترای برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران،

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینی کشاورزی همانند کارآفرینی روستایی با مزایا و منافع بسیار خود می‌تواند عاملی جهت توانمندی و بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی باشد. با این حال زنان و به خصوص زنان روستایی با اینکه نیمی از جامعه را شکل داده‌اند برای مشارکت در فعالیت‌های کارآفرینی کشاورزی با چالش‌های زیادی روبرو هستند. لذا پژوهش حاضر به عنوان یک تحقیق کاربردی سعی بر آن دارد چالش‌های مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کارآفرینی کشاورزی را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، جزء روش‌های کیفی و روش گراند تئوری است. ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری شامل، مدیران زن کارآفرینان در شهرستان خرم‌آباد بود. به صورت نمونه‌گیری هدفمند و با اشباع نظری 15 کارآفرین زن برای مصاحبه‌ها انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل کیفی و کدگذاری مصاحبه‌ها با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. نتایج پژوهش در مورد چالش‌های مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کارآفرینی کشاورزی با استفاده از کدگذاری‌ها منجر به شناسایی 42 مفهوم در قالب کدگذاری باز، 22 مقوله محوری و چالش فرعی در قالب کدگذاری محوری، 4 مقوله انتخابی و چالش اصلی در قالب کدگذاری انتخابی شد. بر اساس کدگذاری‌های صورت گرفته چالش‌های مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کارآفرینی کشاورزی شامل 4 چالش کلی 1) چالش اقتصادی/ مالی، 2) فرهنگی- اجتماعی، 3) شخصی- روانشناختی و 4) چالش‌های ساختاری- نهادی و چالش‌های خردتر می‌باشند. چالش مالی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که انطباق بیشتری با وضعیت کسب و کار زنان روستایی دارد، مهم‌ترین چالش‌ها شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها