دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، اسفند 1389، صفحه 1-280