تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در زنان و مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان.

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تمایزات شناختی در باور به دنیای عادلانه در میان زنان و مردان به مرحله ی اجرا درآمد. از بین کلیه ی ساکنان زن و مرد 17 سال به بالا در شهر اصفهان، تعداد 1577 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفى چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه های استفاده شده در پژوهش دو پرسش نامه ی هشت سؤالی درباره ی باور به دنیای عادلانه برای خود و دیگران بود. داده های حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آزمون t گروه های مستقل تحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که زنان و مردان در باور به دنیای عادلانه برای خود با یکدیگر تفاوت معناداری (0/05<P) ندارند، ولی در باور به دنیای عادلانه برای دیگران بین زنان و مردان تفاوت معناداری (0/05>P) به دست آمد. مهم ترین یافته ی این پژوهش آن بود که زنان در توجه به رعایت عدالت مبتنی بر انصاف و شایستگی برای دیگران و نه خودشان نسبت به مردان، متفاوت اند، بدین معنی که زنان نسبت به مردان به رعایت عدالت و انصاف بیشتری برای دیگران تمایل دارند.

کلیدواژه‌ها


 • ×  فیتز پاتریک، تونی1381. نظریه رفاه: سیاست اجتماعی چیست؟، ترجمه­ی هرمز همایون‌پور، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و گام نو.

  ×  گل‌پرور، محسن و حمیدرضا عریضی. «اعتباریابی پرسشنامه‌های باورهای دنیا عادلانه»، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 25 (1386).

  ×  ـــــــ . «مقایسه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران بر مبنای متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و وضعیت مسکن»، پژوهشنامه تربیتی، 16 (1387).

  ×  گل‌پرور، محسن و سارا جوادی. «الگوی ارتباطی بین باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران با شاخص­های بهداشت روانی»، اصول بهداشت روانی (1385).

  ×  گل‌پرور، محسن و محمد اکبری 1388. «باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه: نگاهی بر تفاوت‌های دیدگاهی برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی. روانشناسی و دین»، 2(4)، (1388).

  ×  گل‌پرور، محسن، منوچهر کامکار و سارا جوادی. «رابطه باورهای دنیای عادلانه برای خود و دیگران با سلامت عمومی، رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و افکار خودکار»، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 31 (1386).

  • Ø Ambrosio, A., & Sheehan, D. “Factor analysis of the just world scale”, Journal of  Social Psychology, 130 (1990).
   • Ø Begue, L. “Belief in justice and faith in people: just world, religiosity and interpersonal trust”, Personality and Individual Differences, 32 (2002).
   • Ø Begue, L., & M. Bastounis. “Two spheres of belief in justice: Extensive support for the bidimensional model of belief in a just world”, Journal of Personality, 71 (2003).
   • Ø Brockner, J., & L. Adsit “The moderating impact of sex on the equity-satisfaction relationship: A field study”, Journal of Applied Psychology, 71 (1986).
   • Ø Callan, M.J., N. Will shead, & J.M. Olson, “Foregoing the labor for the fruits: The effect of just world treat on the desire for immediate monetary rewards”, Journal of Experimental Social Psychology, 45 (2009).
   • Ø Caputi, P. “Factor structure of the just world scale among Australian undergraduates”The Journal of Social Psychology, 134 (1994).
   • Ø Christopher, A.N., K.L. Zabel, , J.R. Jones, P.Marek. “Protestant ethic ideology: Its multifaceted relationships with just world belief, social dominance orientation, and right wing authoritarianism”, Personality and Indeividual Differences, 45 (2008).
   • Ø Couch, J. “Another psychometric evaluation of the just world scale”, Psychological Reports, 82 (1998).
   • Ø Dalbert, C 1998. Belief in a just world, well-being, and coping with an unjust fate, In L.Montada & M.J.Lerner (Eds.), Responses to victimizations and belief in a just world,  New York, Plenum.
   • Ø Drum, M., & D. Stowers. “Just world beliefs and irrational beliefs: a sex difference?”, Psychological Reports, 83 (1998).
   • Ø Furnham, A. “Belief in a just world: research progress over the past decade”, Personality and Individual Differences, 34 (2003).
   • Ø Heaven., & Connors. “Personality, gender and just world beliefs”, Australian Journal of Psychology, 40 (1988).
   • Ø Hyland, M.E., & P.L. Dann. “Exploratory factor analysis of the  just world scale using British undergraduates”, British Journal of Social Psychology, 26 (1987).
   • Ø Jannof-Bulman, R. 1992. Shattered assumptions: Toward a new psychology of trauma,New York, Free Press.
   • Ø Kulik, C.T., A.E. Lind, M.L. Ambrose, & R.J. Maccoun. “Understanding gender differences in distributive and procedural justice”, Social Justice Research, 9, (1996).
   • Ø Lerner, M.J. 1980. The Belief in a just world: A fundamental delusion,New York, Plenum Press.
   • Ø Leventhal, G.S., & D.W. Lane. “Sex, age, and equity behavior”, Personality & Social Psychology, 15 (1970).
   • Ø Lipkus, I.M., C. Dalbert, & I.C. Siegler. “The importance of distinguishing the belief in a just world for self versus for others: Implications for psychological well-being”, Personality and Social Psychology Bulletin, 22 (1996).
   • Ø Major, B., & J.B. Adams. “Role of gender, interpersonal orientation, and self-presentation in distributive justice behavior”, Journal of Personality and Social Psychology, 45 (1983).
   • Ø McParland, J.L., C. Knussen. “Just world beliefs moderate the relationship of pain intensity and disability with psychological distress in chronic pain support group members”, Pain, 14 (2010).
   • Ø Oconnor, W.E., T.G. Morrison, & M.A. Morrison, “The reliability and factor structure of the global belief in a just world scale”, Journal of Social Psychology, 136 (1996).
   • Ø Oppenheimer, L. “Justice and the belief in a just world: a development perspective”, Personality and Individual Differences, 38 (2005).
   • Ø Ritter, C., D. Benson, & C. Snyder. “Belief in a just world and depression”, Sociological Perspectives, 33 (1990).
   • Ø Sutton, R.M., & K.M. Douglas. “Justice for all, or just for me? More evidence of the importance of the self-other distinction in just world beliefs”, Personality and Individual Differences, 39(3) (2005).
   • Ø Whatley, M.A. “Belief in a just world scale: one-dimensional or multidimensional”, Journal of Social Psychology, 133 (1993).