دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، شهریور 1390، صفحه 1-304 
مؤلّفه های الگوی مدارا با همسر از دیدگاه اسلام

صفحه 55-109

مهدی گنجور؛ اسماعیل ملکوتی خواه؛ فهیمه سادات موسویان نژاد