تبیین جامعه شناختی فعالیت های فراغتی دختران جوان با تأکید بر عوامل آسیب شناختی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی فرهنگی

2 عضو هئیت علمی گروه انسان شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد مطالعات زنان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در تحقیق حاضر عوامل مؤثر در آسیب زا شدن اوقات فراغت دختران دانشجو مطالعه شده است. با توجه به یافته های پژوهش ارزش ها و نگرش ها، سبک زندگی، نوع مصرف رسانه ای و میزان اطلاع خانواده از نحوه ی گذران اوقات فراغت بیشترین تأثیر را بر نحوه ی گذران فراغت بر جای می گذارند. همچنین تأثیر عوامل فردی بر سالم بودن یا آسیب زا شدن اوقات فراغت به مراتب بیشتر از عوامل خانوادگی مشاهده شد. این نتایج مؤید آن است که امروزه در اجتماعی شدن افراد از تأثیر خانواده کاسته شده و سایر نهادهای اجتماعی از جمله رسانه های جمعی بر نگرش و رفتار فرد تأثیر بیشتری می گذارند.

کلیدواژه‌ها


 • آزاد ارمکی، تقی و دیگران. «مقایسه اوقات فراغت خانواده طی سه نسل»، فرهنگ اندیشه،ش22-23 (1384).
 • استریناتی، دومینیک 1384. مقدمه­ای بر نظریه­های فرهنگ عامه، ترجمه­ی ثریا پاک­نظر، تهران، گام نو.
 • اشرف الکتابی، منوچهر، بررسی تغییرات نحوه گذران اوقات فراغت در خانواده­های شهر تهران طی سه نسل(پایان­نامه کارشناسی ارشد)، به راهنمایی دکتر باقر ساروخانی (تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1379).
 • انصاری مهابادی، فرشته، اوقات فراغت و شکل­گیری شخصیت فرهنگی، نمونه موردی دو دبیرستان دخترانه شهر تهران (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، به راهنمایی دکتر ناصر فکوهی (تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1382).
 • جنکینز، ریچارد 1385.پی یر بوردیو،ترجمه­ی لیلا جوهرافشانی و حسن چاوشیان، تهران، نی.
 • دبیرخانه شورای عالی جوانان 1374. چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان، تهران، اهل قلم.
 • دو مازیه، ژوفر. «زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه شناسانه»، ترجمه­ی م آدینه، فرهنگ و زندگی، ش12 (پاییز1352).
 • رفعت جاه، مریم 1387. بررسی الگوهای فراغتی دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه تهران،تهران، معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
 • ساروخانی، باقر 1375. درآمدی بر دایرة المعارف علوم اجتماعی،تهران، کیهان، ج2.
 • سلگی، محمد، بهرام صادق پور و همکاران، بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان، پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان، گزارش ملی جوانان، تهران، اهل قلم (1382).
 •  شفیعی، سمیه سادات، میزان رضامندی زنان از چگونگی گذران اوقات فراغت، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، (تهران, دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی 1383).
 • شکوری، علی، تمایز پذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف، مطالعه­ای در جوانان شهر تهران, مجله جهانی رسانه, شماره 2, پاییز 1385.
 •  صیادی فر، سمیه، برنامه­های اوقات فراغت تولید فرهنگ می‌­کند،اعتماد، ش1092، سال 8، فروردین ماه 1385.
 •  فاضلی­نیا، فرزانه، نقش خانواده و مدرسه در آسیب زایی اجتماعی(پایان نامه کارشناسی ارشد)، به راهنمایی دکتر طیبه زندی­پور (تهران, دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی 1380)
 • «قدرت، جنسیت و فراغت»،سمینار معماری کلان اوقات فراغت در تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی (اردیبهشت 86).
 • کاظمی، عباس 1387. بررسی سبک­های فراغتی در میان دانشجویان کشور و عوامل همبسته آن، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی, تهران.
 • کوزر، لویس1380. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران، علمی.
 • کوهستانی، حسینعلی و علی اصغر خلیل زاده 1378. پژوهشی در اوقات فراغت و راه­های بهره­وری از آن، مشهد، تیهو.
 • محمدی، زهرا 1383. بررسی آسیب­های اجتماعی زنان در دهه (80-1370)، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان.
 • نوابی نژاد، شکوه 1379. رفتارهای بهنجار و ناهنجار نوجوانان و راه­های پیشگیری و درمان، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.
 • هی وود، لس و همکاران1380. اوقات فراغت، ترجمه­ی محمد احسانی، تهران، امید دانش.
 • Aitchison, C & M leod, N.E 2000. Leisure and Tourism Landscape, Routledge
 • Bittman & Wajcman, “The Rush Houre” in Journal of Sociology (79) (2000).
 • Furlong, A & Carmel, “Leisure and Life Style in Young People and Social Change”, Open University press, USA (1997).
 • Green, E. & Carrie Singleton, (2006) Risky Bodies at Leisure in Sociology (40)

-          Green, E. & S. Hebron, & D. Woodward, 1990. Women’s Leisure, what leisure? , London Macmillan.

-          Hargreaves, j. 1989. The promise and problems of women’s leisure and sport, in Leisure for Leisure, Venture publishing: State Collage.

 • -_____ 1986. Sport, Power and Culture, Cambridge, Polity Press.

-          Rojek, C. 2006. A Handbook of Leisure Studies, Palgrave, Macmillan.

-          _____ 2005, Leisure Theory, Basingstoke, Palgrave, Macmillan.

-          Robinson, J. P.& G. Godbey,Time for Life: The Surprising Ways Americans Use Their Time, University Park, PA, Pennsylvania State University Press 1997.

-          Rapoport, R. & R. N. Rapoport, 1975. Leisure and the Family Life Cycle, London, Routledge.