تحلیل اقتصادی طلاق (بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره1385-1345)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه ی طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. با استفاده از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره ی 40 ساله (از سال 1345 تا 1385) برای ایران و با استفاده ازبرنامه ی Eviews ارتباط این دو در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیرمعنادار ولی برای یک دوره ی بلندمدت معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثر تأخیری بیکاری بر طلاق تأکید می کند.

کلیدواژه‌ها


 • اخوان تفتی، مهناز. «پی‌آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن»، مطالعات زنان، سال 1، ش3، (زمستان 1382).
 • زرگر، فاطمه و حمید طاهر نشاط‌دوست. «بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان»، خانواده پژوهی، سال 3، ش11، (پاییز 1386).
  • Ø Amato, Paul R.; Beattie, Brett. " Does the unemployment rate affect the divorce rate? An Analysis of state data 1960- 2005", Social Science Research, 2011, doi: 1. 1016/j. ssreaearch. 2010. 12. 012. 
  • Ø Cornelious, Tracy­ J." A search model of marriage and divorce", Review of Economic Dynamics, vol (6) (2003).
  • Ø Hanson, Thomas l., Sara S., McLanahan, Elizabeth Thomson, "Windows on divorce: before and after",Social Science Research, vol (27) (1998).
  • Ø Sandfield, Anna. "Talking divorce: The role of divorce in women’s constructions of relationships status", Feminism Psychology, vol (16), (2) (2006).
  • Ø Waters, Melissa S., Ressler Rand W. "An economic model of cohabitation and divorce", Journal of economic Behavior & Organization, vol (40) (1999).