تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 جامعه شناس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

چکیده

در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفى این تحول تأکید داشته و آن را در عرصه ی وسیع تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده ای از این بررسی ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشتر آنها در مقایسه با دانشجویان پسر بوده است. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده ی تفاوت های جنسیتی در توانایی های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه ها، به این مهم پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


 • ×   ابوت، پاملا و کلروالاس 1381. جامعه‌شناسی زنان، ترجمه­ی منیژه نجم عراقی، تهران، نی.

  ×   ایرجی‌زاد، اعظم 1379. بررسی مشارکت کیفی زنان در آموزش عالی و ارائه­ی راه­کارهایی جهت افزایش آن، زنان دانشگاه، تهران، فردایی بهتر.

  ×   باقری، ناصر و مهرناز شهرآرای و ولی اله فرزاد. «وارسی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزش تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان­های تهران»، دانشور رفتار، ش 1 (1382).

  ×   بنتهام، سوزان 1384. روان­شناسی تربیتی، ترجمه­ی اسماعیل بیابانگرد، تهران، رشد.

  ×   تورس، رزاریو 1375. جنسیت و توسعه، ترجمه­ی جواد یوسفیان، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

  ×   خسروی، زهره 1382. مبانی روان­شناختی جنسیت، تهران، وزارت علوم.

  ×   ذکایی، محمد سعید 1386. جامعه‌شناسی جوانان ایرانی، تهران، آگه.

  ×   رابرتسون، یان 1372. درآمدی بر جامعه، ترجمه­ی حسین بهروان، تهران، آستان قدس.

  ×   شادی طلب، ژاله 1381. توسعه و چالش‌های زنان، ایران، قطره.

  ×   فریدمن، جین 1381. فمنیسم، ترجمه­ی فیروزه مهاجر، تهران، آشیان.

  ×   گرت، استفانی 1382. جامعه‌شناسی جنسیت، ترجمه­ی کتایون بقایی، تهران، دیگر.

  ×   گولومبوک، سوزان و رابین فی وش1377. رشد جنسیت، ترجمه­ی مهرناز شهرآرای، تهران، قفنوس.

  ×  گیج، نیت دل و دیوید سی برلانیر 1374. روان‌شناسی تربیتی، ترجمه­ی غلامرضا خدیوی، مشهد،
  حکیم فردوسی.

  ×   گیدنز، آنتونی 1373. جامعه‌شناسی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران، نی.

  ×   محمدی اصل، عباس 1382. جنسیت و مشارکت درآمدی بر جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی زنان، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

  ×   ناجی راد، محمد علی 1382 .موانع مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی اقتصادی پس از انقلاب. تهران، کویر.

  ×   وینسنت، جان 1378. ایدئولوژی­های مدرن سیاسی، ترجمه­ی مرتضی تاقب فر، تهران، قفنوس.

  ×   هاید، جانت شیبلی 1384. روان شناسی زنان، ترجمه­ی اکرم خمسه، تهران، آگه.

  • Ø Andres.L& Adamuti.M.& etal. “Educational Expectations parental Social class, Gender and postsecondary Attainment”, Youth and Society, VOL 39 (2007).
  • Ø Bobbitt-Zeher.D. “the gender income gap and the role of education”, sociology of Education. VOL 80, (2007).
  • Ø Clifton.A.R. & perry.P.R “Gender, psychosocial dispositions and the Academic Achievement of college students”,Res High Education, VOL 49 (2008).
  • Ø ColarossiL.G. 2000. Gender differences in social support from parents, teachers, and peers, Implications for adolescent development, University of Michigan.
  • Ø Dumais.S.A. “Cultural capital Gender and School success the Role of habitus”,  Sociology of Education, VOL 75,1(2002).
  • Ø Ear-Novell.S. “Gendered styles of writing and the inequality in assessment hypothesis: an explanation for gender differentiation in First clas Academic Achivement at university”,the international Journal of  sociology and social policy, VOL 21(2001).
  • Ø Germain.B.F. “Educating Boys: Tempering Rhetoric Research” McGill Journal of Education, VOL 41,2 (2006).
  • Ø Goodenow.C. & Grady.K.E. “The relationship of school belonging and friends values to academic motivation among Urban adolescent students” Journal of  Exp. Education, VOL 62 (1993).
  • Ø Jackson.C. “Transitions into higher education Gendered implications for academic self-concept”,Oxford Review of Education, VOL 29 (2003).
  • Ø Jhonson.M.K. Robert. CRosnoe. & .L.L Thaden. “Gendered patterns in Adolescents school Attachment”, Social psychology Quarterly, VOL 69 ,NO 3 (2006).
  • Ø Mello.Z.R & F.C. worrell. “The Relationship of Time perspective to Age, Gender, and Academic Achivement Among Academically Talented Adolescents”, Journal of the Gifted, VOL 29 (2006).
  • Ø Moody.J. & R.W. Douglas. “Social Cohesion and Embeddedness: A Hierarchical Conception of social Groups”, American Sociological Review,   vol 68 (2003).
  • Ø Riegle-Crumb.C. Farkas.G. & C. Muller.  “The Role of Gender and Friendship in Advanced course Taking”, Sociclogy of Education, VOL 79 (2006).
  • Ø Sanchez.B. yari.C.& .p. Esparza.  “The Role of sense of school Belonging and Gender in the Academic AdJustment of Latino Adolescents”, Journal of  youth and Adoleascence, VOL 34, NO 6 (2005).
  • Ø Sang.M.L. Kushner. J. & H.C. seong, “EFFects of parents Gender, childs Gender/ and parental Involvement on the Academic of Adolescents in single parent Families”, Sex Roles, VOL 56 (2007).
  • Ø Sheard.M. “Hardiness Commitment gender, and age differentiate university academic performance”, Birtish Journal of  Education psychology, VOL 79 (2009).
  • Ø Smerdon.B. “Students perception of membership in their high Schools”, Sociology of Education, VOL 75 (2002).
  • Ø Videon.T.M. “Who plays and who benefits: Gender interscholastic athletics, and academic outcomes”, Sociological perspectives, VOL 45 (2002).
  • Ø Weaver- Hightower.M. “The body turn in reasearch on gender and education”, Review of Educational Research, VOL 73 (2003).
  • Ø Yenilmez.A.Sungur. & C. Tekkaya. “Students achievement in relation to reasoning ability, prior. Knowledge and gender”, Research in Science and technological Education, VOL 24 (2006).
  • Ø Shavirini – Mitra k. "thr role of their higher education in the life of a young Iranian woman, woman`s studies international forum 29, 42-43(2006)