دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، آذر 1393، صفحه 1-264