پیش بینی پذیری مؤلفه های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه های کمال گرایی زنان متأهل دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی مؤلفه های کمال گرایی (استاندار دهای شخصی، نظم و ترتیب، نگرانی درباره ی اشتباهات، تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین و انتقادگرایی والدین) با مؤلفه های رضایت زناشویی (در یازده خرده مقیاس موسوم به رضایت زناشویی تا جهت گیری مذهبی) در زنان دانشجوی متأهل انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی زنان دانشجوی متأهل در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) تشکیل دادند که از بین آنها 351 نفر به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی 35 سؤالی کمال گرایی و پرسشنامه ی 47 سؤالی رضایت زناشویی بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از شش مؤلفه ی کمال گرایی، پنج مؤلفه شامل استانداردهای شخصی، تردید نسبت به اعما ل، انتظارات والدین، نظم و ترتیب و انتقادگرایی والدین با ترکیب های مختلفی قادر به پیش بینی رضایت زناشویی، رضایت از مسائل شخصیتی، رضایت از ارتباط زناشویی، رضایت از حل تعارض، رضایت از مدیریت مالی، رضایت از فعالیت های اوقات فراغت، رضایت از رابطه ی جنسی، رضایت از خانواده و دوستان و رضایت از نقش های مساوات طلبانه هستند. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کمال گرایی در مواردی می تواند موجب کاهش رضایت زناشویی زنان متأهل دانشجو شود. بنابراین لازم است تا با ارائه ی آموزش به زنان متأهل دانشجو زمینه برای کاهش نقش کمال گرایی بر رضایت زناشویی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


 • ×      بشارت، محمدعلی . «ابعاد کمال­گرایی در بیماران افسرده و مضطرب»، علوم روان­شناختی، 1(3)، (1388).

  ×      سلیمانیان، ع.ا. بررسی تاثیرات تفکرات غیر­منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر رضایت زناشویی، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم­تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه تربیت معلم)، (1373).

  ×      سلیمانیان، علی.اکبر و اکرم محمدی. «بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی»، پژوهشنامه تربیتی، 5(19)، (1388).

  ×      شریف­نیا، فریده. رابطه بین رضایت از ازدواج و افسردگی مادران و ارتباط این متغیرها با سازگاری فردی اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان دختر دوره راهنمایی آنان در شهرستان اهواز، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم­تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز)، (1380).

  ×   فهیمی، رضا. بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین ومیزان افسردگی نوجوانان آن­ها، (پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم­تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه تربیت معلم)، (1380).

  ×      قلی­زاده­، زلیخا، لیلی برزگری­، حسن غریبی و خیرالدین باباپور «بررسی رابطه­ی پنج عامل شخصیتی NEO-FFI­ با رضایت زناشویی»، دانشور رفتار، 17(43)، (1389).

  ×      مهرابی­زاده هنرمند، مهناز، بهمن نجاریان و میناوردی. «رابطه کمال­گرایی و سرسختی روان­شناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی». مجله علوم­تربیتی و روان­شناسی­، 6(1و2 )­، (1387).

  ×      میراحمدی­زاده، علی­رضا، نوذر نخعی­امرودی، حمیدرضا طباطبایی و رامین شفیعیان، رامین. «رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز»، اندیشه و رفتار،  4(56)، (1382).

  ×      ناطقیان­، سمانه، جواد ملازاده­، محمدعلی گودرزی­، چنگیز رحیمی­. «بخشایش و رضایت زناشویی در مردان مبتلا به اختال استرس پس از ضربه­ی ناشی از جنگ و همسران آنان»­. اصول بهداشت روانی، 10(37)، (1387).

  ×      نظری، علی محمد. بررسی و مقایسه تأثیر برنامه غنی­سازی ارتباط و مشاوره راه­حل­محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل، (پایان­نامه دکتری مشاوره، دانشگاه تربیت معلم)، (1383).

  ×      یونسی، جلال و فاضل بهرامی. «پیش­بینی رضایت زناشویی و تفکر قطعی­نگر در زوجین». روانشناسان ایرانی.5­(19)، (1388).

  • Accordino, D. B.,  M. P., Accordino, & R. B. Slaney, "An investigation of perfectionism, mental health, achievement, and achievement motivation in adolescents". Psychology in the Schools, 37,(2000).
  • Adkins, K. K., & W.D., Parker, "Perfectionism and suicidal preoccupation". Journal of Personality, 64, (1996).
  • Ashby, J. S., , K. G. Rice, & C. B. Kutchins, "Matches and mismatches: Partners, perfectionism, and premarital adjustment". Journal of Counseling Psychology, 55, (2008).
  • Blatt, S. J. "The destructiveness of perfectionism: Implications for the treatment of depression". American Psychologist, 50, (1995).
  • Bouchard C." Responsibility and perfectionism in OCD: An experimental studt". Behevior Research and Therapy, 37(3), (2006).
  • Felt, G.l., & P.I.  Hewitt, "Perfectionsim in the self and social contexts: conceptualization, assessment and association with psychopathology". Journal of Personality and Social Psychdogy, 60, (2002).
  • Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989).  ENRICH marital inventory: A discriminant validity and

  cross-validation assessment.  Journal of Marital and Family Therapy, 15, (1989). Frost, R. O., P., Marten, C. Lahart, & R. Rosenblate. "the dimensions of perfectionism". Cognitive therapy and research, 14, (1990).

  • Hawkins, C. C. 2005. The nature of perfectionism and its academic implications for secondary school students. Unpublished doctoral dissertation, University of Sydney, Australia.
  • Habke, A. M., P. L. Hewitt, & G. L. Flett, 1999. "Perfectionism and sexual satisfaction in intimate relationships". Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 21, (1999).
  • Hsueh, A. C., K. R. Morrison, & B. D. Doss, "Qualitative reports of problems in cohabiting relationships: Comparisons to married and dating relationships". Journal of Family Psychology, 23, (2009).
  • Kleinke Cl. 2004. Caping with life challenges (2nd ed). Specific Grove, CA: Brooks/ Cole Publishing Company.
  • Melrose, S. "Perfectionism and depression: vulnerabilities nurses need to understand", Nursing Research and Practice, 1, (2011).
  • Onyishi, E. L., P., Sorokowski, A., Sorokowski, & R.  N. Pipitone, "Children and marital satisfaction in a non-western sample: Having more children increases marital satisfaction among the igbo people of Nigeria", Evolution and Human Behavior, 31­, (2012).
  • Park, H., P., Heppner, & D. Lee, "Maladaptive coping and self-esteem as mediators between perfectionism and psychological distress". Personality and Individual Differences, 48, (2010).
  • Parker, W. D., K. K.& Adkins, "A psychometric examination of the Multidimensional Perfectionism Scale". Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 17, (1995).
  • Renshaw, K.  D­., R. K., Blais, & T. W.Smith, "Components of negative affectivity and marital satisfaction : The importance of actor and partner anger­". Research in Personality, 44­(3),(2010).
  • Rice, K. G., & J. P. Dellwo, "Perfectionism and self-development: Implications for college adjustment", Journal of Counseling and Development, 80, (2002).
  • Barry, R. A.  2010. Romantic disengagement as a developmental process that contributes to marital distress and decline." dissertation, University of Iowa. Retrieved at:  http://ir.uiowa.edu/etd/779: date: 5/1/2012.
  • Safarzadeh, S., M., Esfahaniasl, & M.R. Bayat, "The relationship between forgiveness, perfectionism and intimacy and marital satisfaction in Ahwaz Islamic Azad University married students". Middle-East Journal of Scientific Research, 9­(6), (2011).
  • Schwenke, T.J. 2012. The relationships between perfectionism, stress, coping resources, and burnout among sign language interpreters. Counseling and Psychological Services Dissertations. Paper 80. Retrieved at: http://digitalarchive.gsu.edu/cps_diss . Date: 5/1/2012.
  • Stöeber, J. "The Frost multidimensional perfectionism scale: More perfect with four (instead of six) dimensions". Personality and Individual Differences, 24(4), (1998).
  • Stöeber, J. & K. Otto, "Positive conceptions of Perfectionism: Approaches, evidence, challenges". Journal of Personality and Social psychology Review, 10, (2006).
  • Stöeber, J., & F. S. Stöeber, "Domains of perfectionism: Prevalence and relationships with perfectionism, gender, age, and satisfaction with life". Personality and Individual Differences, 46, (2009).
  • Stöeber, J., & H. Yang, "Perfectionism and emotional reactions to perfect and flawed achievements: Satisfaction and pride only when perfect". Personality and Individual Differences, 49, (2010).