تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله الگویی بر اساس نظریه ی مطلوبیت ارائه شده و بر اساس آن چگونگی تأثیرگذاری عواملی همچون آموزش، جنسیت و درآمد تبیین می شود. برای این منظور از یک مطالعه ی میدانی برای آزمون فرضیه به روش تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. افراد متأهل ساکن شهر تهران جامعه ی آماری تحقیق را تشکیل می دهند که از میان آنها 415 نفر مرد و 409 نفر زن به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته های تحقیق که از شهر تهران به دست آمده اند  مؤید پیش بینی های الگو هستند و نشان می دهند که آموزش عاملی مؤثر در افزایش سن ازدواج و سن مطلوب ازدواج برای مردان بیش از زنان است. این تحقیق شواهدی را در حمایت از اثر منفی موقعیت اقتصادی (طبقاتی) به هنگام ازدواج ارائه می دهد که این متغیر بیانگر درآمد غیر دستمزدی افراد در زمان تشکیل خانواده است. با این وصف، پایین آمدن سن ازدواج می تواند یکی از عوارض کاهش شکاف طبقاتی (با ثبات سایر شرایط) در جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ×      ضرابی، وحید و سید فرخ مصطفوی. «بررسی عوامل مؤثر بر سن ازدواج زنان در ایران؛ یک رویکرد اقتصادی»، پژوهشهای اقتصادی، سال 11، ش4، (1390).

  ×      مهربانی، وحید. بررسی اقتصادی تصمیم­سازی در چرخه­ی زندگی خانوار، (رساله­ی دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدۀ اقتصاد)، (1391).

  ×      مهربانی، وحید؛ مجید احمدیان؛ فرهاد رهبر؛ قهرمان عبدلی و شهلا کاظمی­پور. «ازدواج و عرضه­ی کارخانگی زنان: یک الگوی نظری و برخی شواهد»، زن: حقوق و توسعه، سال 2، ش3، (1393).

  • Becker, Gary S. "A Theory of Marriage: Part I", The Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 4(1973).
  • ———."A Theory of Marriage: Part II", The Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 2, (1974).
  • Bergstrom, Theodore C. & Mark Bagnoli. "Courtship as a Waiting Game", The Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 1, (1993).
  • Bergstrom, Ted & Robert F. Schoeni. "Income Prospects and Age-at-Marriage", Journal of Population Economics, Vol. 9, No. 2, (1996).
  • Blackburn, McKinley & Sanders Korenman. "The Declining Marital-Status Earnings Differential", Journal of Population Economics, Vol. 7, No. 3, (1994).
  • Danziger, Leif & Shoshana Neuman. "On the Age at Marriage: Theory and Evidence from Jews and Muslims in Israel", Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 40, (1999).
  • Gray, Jeffrey S. "The Fall in Men's Return to Marriage: Declining Productivity Effects or Changing Selection?", The Journal of Human Resources, Vol. 32, No. 3, (1997).
  • Hamilton, Gillian & Aloysius Siow. "Class, Gender and Marriage", Review of Economic Dynamics, Vol. 10, (2007).
  • Hoffman, Saul D. & Susan L. Averett (2010), Women and the Economy: Family, Work and Pay, 2nd Edition, Boston: Addison-Wesley.
  • Hogan, Dennis P. "The Effects of Demographic Factors, Family Background and Early Job Achievement on Age at Marriage", Demography, Vol. 15, No. 2 (1978).
  • Israel, Glenn D. (2009), "Determining Sample Size", University of Florida, Department of Agricultural Education and Communication.
  • Keeley, Michael C. "The Economics of Family Formation", Economic Inquiry, Vol. 15, Issue. 2, (1977).
  • ———."An Analysis of the Age Pattern of First Marriage", International Economic Review, Vol. 20, No. 2, (1979).
  • Kenny, Lawrence W. (1978), "Male Wage Rates and Marital Status", NBER Working Paper Series, No. 271.
  • Matsushita, Keiichiro. "Economic Analysis of Age at First Marriage", Journal of Population Economics, Vol. 2, No. 2, (1989).
  • Nguyen, Huu Minh. "Age at First Marriage in Vietnam: Patterns and Determinants", Asia-Pacific Population Journal, Vol. 12, No. 2 (1997).
  • Nurul Islam, M. and Ashraf  U. Ahmed "Age at First Marriage and its Determinants in Bangladesh", Asia-Pacific Population Journal, Vol. 13, No. 2, (1998).
  • Voland, E. and R. I. M. Dunbar, "The Impact of Social Status and Migration on Female age at Marriage in an Historical Population in North-West Germany", Journal of Biosocial Science, Vol. 29, (1997).