دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، خرداد 1394، صفحه 1-280 
بررسی نشانگان اجتماعی گذار و طلاق

صفحه 125-156

مهرداد نوابخش؛ نریمان یوسفی؛ علی پژهان