بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی در شهر یزد (مطالعه تطبیقی زنان ویلانشین و آپارتمان نشین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

مقاله ی حاضر با هدف مطالعه ی تطبیقی عوامل مؤثر در نگرش نسبت به آپارتمان نشینی در میان زنان شهر یزد تنظیم شده است. روش این تحقیق پیمایشی است؛ داده ها با ابزار پرسش نامه و با استفاده از شیوه ی نمونه گیری دو مرحله ای که در مرحله ی اول خوشه ای و در مرحله ی دوم در داخل خوشه های انتخابی به روش سیستماتیک از 384 نفر از زنان متأهل شهر یزد گردآوری شده است. بر اساس یافته های تحقیق، میانگین نگرش زنان نسبت به آپارتمان نشینی، از حد متوسط پایین تر است و زنان آپارتمان نشین در مقایسه با زنان ویلایی نشین، نگرش مثبت تری نسبت به آپارتمان نشینی دارند. نگرش نسبت به آپارتمان نشینی با متغیرهای سن، بعد خانوار، بهره مندی از وسایل ارتباط جمعی، فرهنگ آپارتمان نشینی و مشارکت اجتماعی همبستگی معنادار دارد. در مقابل، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و رضایت از زندگی آپارتمانی با میزان نگرش نسبت به آپارتمان نشینی رابطه ی معناداری را نشان نداد. نتایج حاصل از کاربرد تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نیز نشان داد که متغیرهای نوع مسکن (آپارتمانی بودن) (0/384)، فرهنگ آپارتمان نشینی (0/232)، رضایتمندی از زندگی آپارتمانی (0/155)، بهره مندی از رسانه های جمعی (0/048)، و سن (0/020) به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تأثیرگذار در میزان نگرش نسبت به آپارتمان نشینی هستند و در مجموع توانسته اند 0/33 درصد از تغییرات متغیر ملاک را توضیح دهند.

کلیدواژه‌ها


 • ×   ابراهیم زاده، عیسی و زینب سرگزی. آپارتمان­نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن مطالعه موردی: شهر زاهدان، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، (1389).

  ×   اقبالی، هدی. «تاریخچه بلند مرتبه­سازی در ایران»، مسکن، ش23، (1387).

  ×   بهنر، جرد و میکائیل وانک1384. نگرش­ها و تغییر آنها، ترجمه­ی علی بهداد، تهران، جنگل.

  ×   بیرو ، آلن 1380. فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه­ی باقر ساروخانی، تهران، کیهان.

  ×   توسلی، غلامعباس 1384. نظریه­های جامعه­شناسی، تهران، سمت.

  ×   --------------- (1379). جامعه­شناسی کار و شغل، تهران، سمت.

  ×   حضرتی صومعه، زهرا. «آسیب­های اجتماعی خانواده­های آپارتمان­نشین و راهکارهای آن»، کنگره سراسری آسیب­شناسی خانواده در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، (1383).

  ×   جهانگیری، جهانگیر؛ لهسایی­زاده، عبدالعلی و محمد کریم منصوریان. «بررسی پیامدهای اجتماعی و  فرهنگی آپارتمان­نشینی در استان فارس: مطالعه موردی شهر شیراز»، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ش 1، (1385).

  ×   دانشپور، سید عبدالهادی، مجتبی مهدوی­نیا و محمدمهدی غیاثی. «جایگاه دانش روان­شناسی محیطی در ساختمان­های بلند مرتبه با رویکرد معماری پایدار»، هویّت شهر، سال 3، ش5، (1388).

  ×   زیتلین، ایرونیگ ام و دیگران 1373. آینده بنیانگذاران جامعه­شناسی، ترجمه­ی غلامعباس توسلی، تهران، قومس.

  ×   ستوده، هدایت الله 1386. روانشناسی اجتماعی، تهران، آوای نور.

  ×   شکوهی، علی. «جمعیت و توسعه»، مجموعه مقالات مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، تهران، (1382).

  ×   شماعی، علی و رحمان جهانی. «بررسی اثرات توسعۀ عمودی شهر بر هویّت محلّه­ای (مطالعۀ موردی، منطقه 7 تهران)» شهر ایرانی اسلامی، ش6، (1390).

  ×   قوام، سید عبدالعلی 1384. سیاست­های مقایسه­ای، تهران: انتشارات سمت.

  ×   عباسی شوازی، محمدجلال و عباس عسکری ندوشن. «آرمان­گرایی در توسعه و نگرش­های مرتبط با خانواده در ایران: مطالعه موردی در شهر یزد»، نامه علوم اجتماعی، ش34، (1387).

  ×   عربی بلاغی، نادر. «الزامات بلند مرتبه­سازی به عنوان شکلی از انبوه سازی مسکن»،  انبوه سازان مسکن، سال 3، ش9 و 10، (1382).

  ×   عزیزی، محمد مهدی و صارم ملک محمد نژاد. «بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع­های مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) مطالعه موردی: مجتمع­های مسکونی نور (سئول) و اسکان تهران»، هنرهای زیبا، ش32، (1386).

  ×   کجباف، محمد باقر و هاجر ترکان. «نگرش چیست؟»، توسعه علوم رفتاری، ش1، (1387).

  ×   کامران، فریدون، حسینی، سید احمد و خدیجه ذبیحی­نیا. «بررسی مشکلات فرهنگی-اجتماعی زندگی آپارتمانی شهر جدید پردیس»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال 2، ش 5، (1388).

  ×   صدیق سروستانی، رحمت اله. «انسان و شهرنشینی»، نامه علوم اجتماعی، ش 1، (1369).

  ×   گلابچی، محمود. «معیارهایی برای طراحی و ساخت بناهای بلند»، هنر­های زیبا، ش9، (تابستان 1380).

  ×   کوزر، لوئیس1373. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران، علمی.

  ×   لهسایی­زاده ، عبدالعلی. «آسیب­های اجتماعی ناشی از گسترش بی­رویه ساختمان­سازی بلند در شیراز»، مجموعه مقالات همایش مسکن شهری در استان فارس، مسائل، مشکلات و راه­کارها. سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس، (1376).

  ×   محسنی تبریزی، علیرضا، سجاد یاهک، سهراب قهرمانی و علی باصری. «مطالعه­ی میزان مشکلات آپارتمان­نشینی و عوامل تأثیرگذار بر آن در کرج»، تحلیل اجتماعی، ش4، (1390).

  ×   محمودیان و دیگران 1387. دانش خانواده و جمعیت، تهران، سمت.

  ×   مرکز آمار ایران 1385. نتایج سرشماری نفوس و مسکن، تهران، مرکز آمار ایران.

  ×   مهدوی، سید قوام الدین. آپارتمان­نشینی و انطباق فرهنگی، پژوهشی پیرامون جنبه­های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ساختارهای زیست محیطی کیان­شهر، شهرک جمهوری اسلامی، (پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته­ی مردم­شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی)، (1373).

  ×   ممتاز، فریده 1381. جامعه­شناسی شهر، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  ×   مولانا، حمید 1371. گذر از نوگرایی، ترجمه­ی یونس شکر خواه، تهران، مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه­ها.

  ×    واگو، استفان 1373. درآمدی بر تئوری­ها و مدل­های تغییرات اجتماعی، ترجمه­ی غروی زاد، تهران علم.

  • Ø Bandes, Michel. 2004. Urban social theory: city, self and society. New York, Oxford press.
  • Ø Hall,E. 2000. The hidden dimension, New York: Double day.
  • Ø Heui Cho,Sung. & Na Na Kang, 2011. A study on the evaluation of healthy housing quality of apartments, Pusan National University, Busan, Korea.
  • Ø Sikorska,E 1999. Organizational determinants of resident satisfaction with assisted living, The Gerontologist, 39 (4): 450-456.