رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی زنان شهر تهران (مطالعه ی موردی منطقه ی 5)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی توسعه، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

با توجه به روند فزاینده ی مصرف نمایشی و منزلتی در جامعه و پیامدهای که این نوع مصرف برای جامعه و خانواده ها دارد، مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه ی بین دینداری و مصرف نمایشی در بین 383 نفر از زنان ساکن منطقه ی 5 شهر تهران می پردازد. نتایج نشان داد گرچه میزان مصرف نمایشی بین بیشتر پاسخ گویان پایین و کمتر از حد میانگین است، اما میزان آن در بین قریب به یک چهارم پاسخ گویان در حد بالاست. در ضمن، میزان دینداری زنان در حد متوسط است. علاوه بر این، ضمن آنکه همبستگی ضعیف و منفی میان دینداری و ابعاد آن با مصرف نمایشی زنان شهر تهران وجود دارد، ابعاد پیامدی، اخلاقی، تجربی و مناسکی به ترتیب بیشترین نقش را در پیش بینی تغییرات مصرف نمایشی زنان شهر تهران داشته اند. ابعاد اعتقادی و شرعی نیز از تحلیل نهایی خارج شده و فاقد نقش پیش بینی کننده در مصرف نمایشی زنان بوده اند.

کلیدواژه‌ها


 • ×   الیاسی، مجید و دیگران. «بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان». جامعه‌پژوهیفرهنگی، سال 2، ش2، (پاییز و زمستان 1390).

  ×   ﺑﺎﮐﺎک، راﺑﺮت ١٣٨١. ﻣﺼﺮف. ﺗﺮجمه­ی ﺧﺴﺮو ﺻﺒﺮی، تهران، نشر و پژوهش شیرازه.

  ×   بابامیری، محمد، داود قاسمی، راضیه زارع، و محمد عباسی. «عوامل اجتماعی و روان‌شناختی مؤثر بر میزان مصرف مواد آرایشی توسط دانشجویان دختر»، پوست و زیبایی، دوره 2، ش4، (1390).

  ×   حر عاملی،محمدبن حسن1409.وسائل الشیعه،قم،موسسه آل البیت(ع).

  ×   خامنه‌ای، سیدعلی. سخنرانی درخصوص سبک زندگی در بین مردم خراسان شمالی. 23 مهرماه، 1391.

  ×   خواجه نوری، بیژن، زهرا ریاحی و سید ابراهیم مساوات. «رابطه سبک زندگی با میزان دینداری جوانان: مورد مطالعه جوانان شیراز». ش20، (1392).

  ×   ربانی، رسول و یاسر رستگار. «جوان، سبک زندگی و فرهنگ مصرفی». مهندسی فرهنگی، ش 23 و 24، (1387).

  ×   رﻓﻌﺖ‌ﺟﺎه، ﻣﺮیم. «هویت اﻧﺴﺎﻧﯽ زن در ﭼﺎﻟﺶ آرایش و مد». مطالعات راهبردی زنان، ﺳﺎل 10، ش٣٨، 135-179.

  ×   سراج‌زاده، سیدحسین 1383. چالش‌های دین و مدرنیته: مباحثی جامعه‌شناختی در دینداری و سکولارشدن. تهران، طرح نو.

  ×   شجاعی‌زند، علیرضا. «مدلی برای سنجش دینداری در ایران». جامعه‌شناسی ایران. سال 6، ش1 (پیاپی 9)، (1384).

  ×   کلینی،محمدابن یعقوب 1407ق.الکافی، تهران،دارالکتب الاسلامیه.

  ×   کرمی قهی، محمد تقی و زینب زادسر. «سنجش بررسی رابطه دینداری و سبک زندگی (مطالعة موردی زنان 20 ساله و پیش‌تر ساکن شهر تهران)». زن در فرهنگ و هنر، دورة 5، ش 1، (1392).

  ×   محمدی ری‌شهری، محمد 1388. الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث، قم، دارالحدیث.

  ×   ﻣﻬﺪوی ﻛﻨﻲ، محمد سعید 1387. دﻳﻦ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع).

  ×     مهدوی، علی (1389). «الگوی مصرف از دیدگاه اسلام». دسترسی در تاریخ 25 خرداد 1393/ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.bashgah.net/fa/content/show/42666.

  ×   نصرتی، شیما و ذوالفقاری، ابوالفضل. «تأثیر میزان دینداری بر سبک زندگی جوانان تهرانی». پژوهش اجتماعی، دوره 5، ش 14، (1391).

  ×   وبلن، تورستاین 1386. نظریه طبقه تن‌آسا. ترجمه­ی فرهنگ ارشاد، تهران، نی.

  ×   وزیری، هاجر، حسین بهروان و علی یوسفی. «مصرف نمایشی پوشاک و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شاهرود)». علوم اجتماعی، ش2، (1391).

  • Albaugh, Ryan 2010. Analyzing the “Religious Capital” Approach to Religious Participation. http://nazarene.org/files/docs/albaugh_ryan_paper.pdf.
  • Al-Hyari, Khalil, Muhammed, Alnsour, Al-Weshah, Ghazi & Mohamed Haffar. "Religious beliefs and consumer behaviour: from loyalty to boycotts". Journal of Islamic Marketing, Vol. 3 Iss: 2, , (2012).
  • Baker, Christopher & Smith, Greg (2010). Spiritual, religious and social capital – exploring their dimensions and their relationship with faith-based motivation and participation in UK civil society. Based on a paper presented at the BSA Sociology of Religion Group Conference, Edinburgh April 2010.
  • Chan T. W. and Goldthrope. J. H. (2006). social stratification of cultural consumption Across Three Domains: Music, Thearre, Dance and Cinema, and Visual Arts. Stanford university press.
  • Essoo, Nittin (2001). A study of cultural influences on consumer behaviour in a small island economy: religious influences on purchasing behaviour in Mauritius. PhD thesis, University of Warwick.
  • Florence, P. V. & Jolibert, A. social Values, A.I.O., and consumption patterns. Journal of Business Research 20, (1990).
  • Glock, Charles & Stark, Rodney (1965). Religion and Society in Tension. Chicago: McNally.
  • Katz-Gerro, Tally & Jaeger, Mads Meier (2012), Religion, Religiosity, and Cultural Stratification: Theoretical Links and Empirical Evidence, in Lisa A. Keister, John Mccarthy, Roger Finke (ed.) Religion, Work and Inequality (Research in the Sociology of Work, Volume 23), Emerald Group Publishing Limited.
  • Lord, Kenneth R. & Putrevu, Sanjay. "Religious Influence on Consumer Behavior: Classification and Measurement."  Advances in Consumer Research, Vol 32, (2005).
  • Minkler, Lanse and Cosgel, Metin M. (2004). Religious Identity and Consumption. Economics Working Papers. Paper 200403, http://digitalcommons.uconn.edu/econ_wpapers/200403.
  • Mokhlis, Safiek. "Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research". International Business Research, Vol. 2, No. 3,(2009).
  • Mokhlis, Shafiek and Spartks, Leigh. "Consumer Religiosity and Shopping Behaviour in Kuala Lumpur". Malaysian Management Journal, Vol. 11, No. 1 & 2, (2007).  
  • Nansai, K., Inaba, R., Kagava, Sh. &  Moriguchi, Y. "Identifying common features among household consumption patterns". Optimized to minimize specific environmental burdens. Journal of cleaner production 16, (2008).
  • Stark, Rodney and Finke, Roger (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkely, CA: University of California Press.
  • ØIannaccone, Laurence R. "Religious Practice: A Human Capital Approach". Journal for the Scientific Study of Religion, 29: (1990).
  • Stark, Rodney and Roger Finke (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkely, CA: University of California Press.