موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده ادیان و مذاهب

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی موفقیت خانواده و تأثیر خانواده ی جهت یاب بر آن، است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری طرح شده خانواده ی موفق تعریف شده و مؤلفه هایی همچون صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تأمین نیاز اعضای خانواده، انسجام خانواده و حاکمیت ارزش های اخلاقی- اسلامی در خانواده معرفی و مفهوم سازی شدند. سپس با تعریف عملیاتی این مؤلفه ها وضعیت خانواده ها سنجیده شده است. روش انجام پژوهش پیمایش و جامعه ی آماری آن خانواده های تهرانی است که دست کم پنج سال از زندگی مشترک آ نها گذشته و حداقل یک فرزند دارند. حجم نمونه 367 خانواده برآورد شده است. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که 6 درصد از خانواده های تهرانی از موفقیت خانواده در سطح ضعیف، 66 درصد در حد متوسط و 28 درصد در حد مطلوبی از سلامت خانوادگی برخوردارند. نتایج تبیینی نیز نشان داد که رابطه ی قوی و معناداری بین موفقیت خانواده ی با موفقیت خانواده ی جهت یاب وجود دارد. هر کنش و واکنشی که در خانواده ی جهت یاب به وقوع بپیوندد، به طور مستقیم توسط فرزندان الگوبرداری می شود و در زندگی آینده ی آ نها منعکس خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 • ×      آریا تبار، آناهیتا 1384. «رابطه بین سطح موفقیت خانواده اصلی زنان پرستار با میزان مشکلات زناشویی آنان». دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

  ×      آزاد آرامکی، تقی 1386. جامعه‌شناسی خانواده‌ی ایرانی، تهران، سمت.

  ×      استریت، ادی 1378. مشاوره‌ی خانواده نظر و عمل در نگرش سیستمی، ترجمه‌ی مصطفی تبریزی و علی علوی‌نیا، تهران، فراروان.

  ×      اعزازی، شهلا 1387. جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

  ×      اکستین، دنیل و کرن روی 1389. ارزیابی و درمان سبک زندگی، ترجمه‌ی حمید علیزاده، محسن سیفی و فروزان کرمی، اهواز، رسش.

  ×      بارکر، فیلیپ 1388. خانواده درمانی پایه. ترجمه‌ی محسن دهقانی و زهره دهقانی، تهران، رشد.

  ×      براد شاو، جان 1386. خانواده، تحلیل سیستمی خانواده. ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی، تهران، لیوسا.

  ×      به پژوه، احمد 1389. ازدواج موفق و خانواده سالم چگونه؟، تهران، انجمن اولیاء و مربیان.

  ×      خدایی، ابراهیم، علی نقدی و علی معدنی پور. «والدین، نوجوانان، ارزش‌های خانوادگی؛ ترجیح اطاعت یا استقلال»، تهران، فصلنامه خانواده پژوهی، سال 3، ش12 (1386).

  ×      دی. نای، رابرت 1381. سه مکتب روانشناسی، دیدگاه‌های فروید، اسکینر و راجرز، ترجمه‌ی سید احمد جلالی، تهران، پادرا.

  ×      روزن باوم،‌ هایدی 1367. خانواده به منزله‌ی ساختاری در مقابل جامعه، ترجمه‌ی محمد صادق مهدوی، تهران، نشر دانشگاهی.

  ×      زیبایی نژاد، محمد رضا 1391. جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی، قم، هاجر.

  ×      سالاری فر، محمد رضا 1387. خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی، تهران، سمت.

  ×       مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن1385(1388).

  ×      سفیری، خدیجه، سارا ایمانیان 1388. جامعه‌شناسی جنسیت، تهران، جامعه‌شناسان.

  ×       فربد، محمد صادق 1388. درآمدی بر خانواده و خویشاوندی، دانژه.

  ×      گلدنبرگ، ایرنه، هربرت گلدنبرگ 1386. خانواده درمانی، ترجمه‌ی حمید رضا حسین شاهی برواتی، دکتر سیامک نقش‌بندی و الهام ارجمند، تهران، روان.

  ×       گلزاری، محمود 1390. «پری رو تاب مستوری ندارد» سپیده دانایی (ماهنامه مشاوره روانشناسی)، ش43.

  ×       گیدنز، آنتونی 1386. راه سوم باز سازی سوسیال دموکراسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری کاشانی، تهران، شیرازه.

  ×      گیدنز، آنتونی 1379. جهان رها شده، ترجمه‌ی دکتر علی اصغر سعیدی، یوسف حاجی عبدالوهاب. تهران، علم و ادب.

  ×      مک کی، ماتیو و پاتریک فنینگ 1389. رشد و افزایش عزت نفس. ترجمه‌ی مهرناز شهرآرای. تهران، آسیم.

  ×       مک گراو، فیلیپ 1388. خانواده موفق، ترجمه‌ی محمد مهدی شریعت باقری. تهران، دانژه.

  ×      الیاس، موریس جی و توبیاس، استیون ای و فرید لندر، برایان اس 1389. پرورش هوش هیجانی نوجوانان، ترجمه‌ی فیروزه کاوسی. تهران، رشد.

  • Chibucos‌, Thomas & W. Leite Randall (2002). Family Theory‌, Sage  Publications.
  • E.Ables, Dovothy (1995). "Father Adult Children Relationships A Comparison Between Divorced And Intact Families" Master Thesis, California State University.
  • Adam, Bert N. (1986). The Family: A Sociological Interpretation, Fourth Edition, New York: Harcourt Brace Publishers.
  • Skolnick, Arlene S. (1983). The Intimate Environment: Exploring Marriage and Family. Third Edition. Boston and Toronto: Little, Brown and Company.
  • Falicov, Celia Jaes,1988. "Family Transitions: Contniuity & Change Over The Life Cycle". Gilfovd publication.
  • Heung Ki Lee, 2008. "The Impact Of Family Satisfaction Christian Life Korean- American Interracial Family. Tulsa, Oklahoma