بررسی نقش خصوصیات ظاهری و باورهای اعتقادی بر همسان گزینی در انتخاب همسر (مطالعه ی موردی: دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه دولتی یاسوج

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش دو معیار خصوصیات ظاهری همسر - شامل جذابیت، تناسب سنی و تناسب جسمی همسر - و باورهای اعتقادی همسر - شامل اخلاق و ایمان  و رابطه ی آنها با همسان گزینی در انتخاب همسر - می باشد. به این منظور از میان جامعه آماری 3549 نفری از دانشجویان مجرد دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی جهرم در سال 1389 تعداد 178 دانشجوی پسر و 170 دانشجوی دختر و در مجموع 348 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی و اعتبار سازه و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین باورهای اعتقادی و خصوصیات ظاهری با همسان گزینی در انتخاب همسر رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. یافته ها حاکی است که معیار خصوصیات ظاهری همسر برای دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر اهمیت بیشتری دارد. در مقابل معیار باورهای اعتقادی برای دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر اهمیت بیشتری دارد. دیگر نتایج تحقیق نشان داد که 38 درصد از دانشجویان تمایل دارند همسر خود را در میان قومیت خود انتخاب کنند، در حالی که تنها 26 درصد دانشجویان تمایل دارند همسر خود را از میان خویشاوندان نزدیک انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها


 • ×     ازکیا، مصطفی و سکینه حسینی رودبارکی. «تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی»، رفاه اجتماعی، سال 10، ش 37، (1389).

  ×     امینی، ابراهیم 1380. انتخاب همسر، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.

  ×     ایزدی‌فرد، علی اکبر. «معیار کفایت در نکاح»، مقالات و بررسی‌ها، دفتر 74، دانشگاه تهران، (1382).

  ×     حقیقی‌زاده، محمد حسین و خدابخش کرمی. «معیار گزینش همسر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز»، علوم بهداشتی، سال 2، ش 52. (1389).

  ×     رسول‌زاده طباطبایی، کاظم و راضیه نصیرزاده. «معیارهای فیزیکی انتخاب همسر در دانشجویان دانشگاه تهران»، اصول بهداشت روانی، سال 11، ش1، (1388).

  ×     زارعی، محمدمهدی و عبدالکریم عبدالهی. «جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال 40، ش پیاپی1/81، (1387).

  ×     زارعیان جهرمی، آرمین و فضل­اله غفرانی‌پور، «تعیین سبک زندگی در نوجوانان»، پژوهش پرستاری، دوره 2، ش 6 و 7، (پائیز و زمستان 1385).

  ×     ساروخانی، باقر1381. مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش.

  ×     سالاری‌فرد، محمدرضا، «همسر‌گزینی در اندیشه دینی»، کتاب زنان، سال 7، ش25، (1383). 

  ×     سعادت، مصطفی و مریم انصاری لاری. «ازدواج خویشاوندی در ایران»، زیست‌شناسی انسانی، سال 2، (1383). 

  ×     عابدی اردکانی، محمد. «میزان گرایش جوانان به سبک زندگی غربی»، سیاست، دوره 41، ش2، (تابستان 1390).

  ×     عباس‌زاده، محمد، مهدی بهی، محمدعلی دربندی، محمود یوسفی، فیصل جمال زاده. «بررسی معیار انتخاب همسر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل»، رستمینه، ش3، (زمستان 1387).

  ×     عباس‌شوازی، محمد جلال و فاطمه ترابی. «سطح، روند و الگوی ازدواج خویشاوندی در ایران»، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، ش2، (1385).

  ×     قربانعلی‌پور، مسعود، حجت‌اله فراهانی، احمد برجعلی و لیلا مقدس. «تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی»، مطالعات روانشناسی، سال 4، ش3، (پائیز 1387).

  ×     حسنی، میمنت و حمید علوی مجد. «اولویت معیارهای انتخاب همسر»، پژوهنده، ش 6، پی در پی 60، (1386).

  • Ø Acitell, L.K, Kenny, D.A & Weiner, D. “The importance of similarity and understanding of partener marital indeals to relationship satisfaction”. Personal relationships, 8, (2001).
  • Ø Baron.R, & Byrne, D. 2004. Social psychology, Thenth edition. Personal education.Inc, boston.
  • Ø Baron.R, & Byron, D. 1997. Social psychology, A Viucom Company.
  • Ø Berscheid, E & Rriss, H. 1998. Attraction and close relationships. New York: MCGRawHill.
  • David,G. Myers, Mc. Graw-Hill. 2005, Sociology psychology, 8th edition.