دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 1-288