نگرش دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

برخی شواهد علمی اخیر دلالت بر افزایش معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین جوانان و باور رایج در خصوص تأثیر مثبت معاشرت ها در کیفیت ازدواج دارد. هدف این مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به تأثیر این نوع معاشرت ها در رضایت زناشویی با استفاده از نظریه ی گذار دوم جمعیتی است. این مقاله بر اساس داده های یک پیمایش بر روی 2031 دانشجوی 18 تا 40 ساله از 7 دانشگاه دولتی و آزاد در تهران تهیه شده است. دانشجویان به روش خوشه ای سهمیه ای در دو مرحله طی بهمن ماه 1389 تا خردادماه 1390 نمونه گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 43% دانشجویان معتقدند که معاشرت قبل از ازدواج با کاهش رضایت زناشویی در زوجین همراه خواهد بود و 33 درصد تردید داشتند 58 درصد دانشجویان، معاشرت پیشرفته قبل از ازدواج با جنس مخالف را با کاهش رضایت زناشویی مرتبط می دانستند، 28 درصد در این خصوص مردد بودند و 14 درصد مخالف این عقیده بودند. مدل رگرسیون خطی، نشان داد که جوانان با خانواده ی مدرن، غیرمذهبی و موافق این روابط، افرادی که دوستانشان موافق این معاشرت ها بوده، افرادی با پای بندی کم مذهبی، افراد با تجربه ی مصرف سیگار و الکل و درآمد بالاتر، نسبت به افراد دیگر، بیشتر به تأثیرات مثبت این معاشرت ها در ازدواج و کیفیت روابط زناشویی معتقدند. این مطالعه نشان داد که سهم مهمی از دانشجویان، به خصوص مجردها، در خصوص تأثیر معاشرت در کیفیت رابطه ی زناشویی پس از ازدواج تردید داشته و درصد مهمی از دختران با قصد ازدواج این معاشرت ها را تجربه می کنند و بر این باورند که این معاشرت ها منجر به انتخابی بهتر برای ازدواج و کیفیت بهتر ازدواج می شود، در حالی که مطالعات داخلی و خارجی در مورد معاشرت های متعدد و پیشرفته خلاف این امر را نشان داده اند. این نتایج می تواند در بررسی تحولات خانواده و ازدواج کاربردهای مهمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 • ×  اعظم­زاده، منصوره و راضیه دهقان­فرد. «خشونت علیه زنان در تهران: نقش جامعهپذیری جنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی»، پژوهش زنان، دوره 4، ش1 و 2 (1385).

  ×  هاشمی، سیدضیا و محمدرضا جوادی یگانه. «تبیین کارکردی افزایش نسبت دختران در دانشگاه­ها»، مجموعه مقالات همایش بررسی عوامل و پیامدهای فزونی ورود دختران به دانشگاه­ها، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1387).

  ×  آزاد ارمکی، تقی و همکاران. «سنخ شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران»، جامعه­پژوهی فرهنگی، سال دوم، ش 2، (1390).

  ×  جعفری، فرهاد و همکاران. «بررسی مشکلات جنسی پسران دانشجو و عوامل مؤثر بر آن»، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران، دانشگاه شاهد، (1384).

  ×  خلج آبادی فراهانی، فریده، شهلا کاظمی پور و علی رحیمی. «بررسی تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج، رضایت زناشویی و طلاق»، طرح مشترک وزارت ورزش و جوانان و موسسه مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، تهران، (1390).

  ×  خلج آبادی فراهانی، فریده، شهلا کاظمی پور و علی رحیمی. «بررسی تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه­های تهران«، خانواده پژوهی، ش33، (1392).

  ×  خلج آبادی فراهانی، فریده. «تأثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر احتمال طلاق در افراد تحصیلکرده دانشگاهی»، مطالعات راهبردی زنان، سال 15، ش58، (1391).

  ×  رزمجویی، رودابه. «بررسی میزان و نوع روابط پیش از ازدواج زوجین با رضایت زناشویی در سال­های پس از ازدواج»، چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، (1389).

  ×  سازمان ثبت احوال ایران، 1391 ()سیدان، فریبا و طیبه عباسلو. «هویت اجتماعی و بی­مبالاتی جنسی دختران»، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران: دانشگاه شاهد، (1384).

  ×  سرایی، حسن. «جمعیت­شناسی و جمعیت ایران»، گزیده مقاله­ها، تهران، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، (1392).

  ×  صادقی، منصورهالسادات و دیگران. «سبکهای همسرگزینی و سازگاری زناشویی»، چکیده مقالات چهارمین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده، تهران،  دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، (1389).

  ×  صبور پارسا، مریم و امیر طباطبایی. «مذهب، ساختار خانواده و رفتار جنسی در یک جمعیت دانشگاهی»، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران، دانشگاه شاهد، (1384).

  ×  عباسی شوازی، محمدتقی. بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان نسبت به معاشرت و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج، (پایاننامه دوره کارشناسی ارشد جامعهشناسی، دانشگاه شیراز)، (1384).

  ×  گلزاری، محمد. «دوستی و ارتباط پایدار با جنس مخالف در نوجوانان و رابطه آن با ویژگی­های خانودگی»، نخستین کنگره سراسری آسیب­شناسی خانواده در ایران، سالنامه آماری سال 1385، (1383).

  ×  موسوی، اسماعیل. تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه­های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383، (پایاننامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علو متربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم)، (1384).

  ×  میرمولایی، سیده طاهره و دیگران. «بررسی رفتارهای جنسی و عوامل مرتبط با آن در دانش­آموزان دختر دبیرستانهای دولتی شهر تهران»، خلاصه مقالات دومین کنگره خانواده و مشکلات جنسی، تهران، دانشگاه شاهد، (1384)

  ×  "ن."

   

  • Ø Brown, S. L., &Booth, A. "Cohabitation versus marriage: A comparison of relationship quality", Journal of Marriage and the Family, 58, (1996).
  • Ø Budinski, R. A. & Frank Trovato. "The Effect of  Premarital Cohabitation on Marital Stability over the Duration of Marriage", Canadian Studies in Population,vol. 32, (2005).
  • Ø Clarkberg, M., R. M. Stolzenberg  & L. J. Waite, "Attitudes, values, and entrance into cohabitational versus marital unions". Social Forces, 74, (1995).
  • Ø Cohan, C., & S.  Kleinbaum. "Toward a greater understanding of the cohabitation effect: Premarital cohabitation and marital communication", Journal of Marriage and the Family, 64, (2002).
  • Ø Forste, R., &  K. Tanfer, "Sexual exclusivity among dating, cohabiting, and married women", Journal of Marriage and the Family, 58, (1996).
  • Ø Heaton, T. B. "Factors contributing to increasing marital stability in the US", Journal of Family Issues, 23(2002).
  • Ø Hoffman-Nowotny, H.J. (with the collaboration of Beat Fux), 1997. Fertility and new types of household and family formation in Europe. A theoretical analysis. Strasbourg: Council of Europe.
  • Ø Kamp Dush, Claire M.  & et al, "The Relationship Between Cohabitation and Marital Quality and Stability: Change Across Cohorts?", Journal of Marriage and Family, no, 65, (2003).
  • Ø Khalajabadi Farahani F, J. Cleland Norms, attitudeand sexual conduct of female college students in Tehran; Implications for sexual and reproductive. health policy and research in Iran [PhD Thesis]. [London]: London School of Hygiene and Tropical Medicine ;( 2008).
  • Ø Kippen, R. & et al "What’s love got to do with it? Homogamy and dyadic approaches to understanding marital instability", Discussion Paper, no.DP631.ANU, Centre for Economic Policy Research, (2010).
  • Ø Kline, G. H. & et al ."Timing Is Everything: Pre-Engagement Cohabitation and Increased Risk for Poor Marital Outcomes", Journal of Family Psychology, 18(2), (2004).
  • Ø Landale, N. S., & Forste, R. "Patterns of entry into marriage and cohabitation among Mainland Puerto Rican women", Demography, 28, (1991).
  • Ø Larson, Jeffry H. & B. Holman Thomas 1994. "Premarital Predictors of  Marital Quality and Stability", Family Relations, Department of Psychology, University of Dayton.
  • Ø Lesthaeghe, R. & K. Neels. From the first to the second demographic transition: long term spatial continuities in Belgium, France and Switzerland. Paper presented at the EuroConference on The Second Demographic Transition in Europe, Bad Harrenalb, (2001).
  • Ø Manning,Wendy D. & Antwan Jones. "Cohabitation and Marital Dissolution", Department of  Sociology& Center for Family and Demographic Research, Bowling Green State University, (2006).
  • Ø McDonald, P. 1994. Marriage, family formation, living arrangements and household composition in low fertility countries. In Low Fertility in East and Southeast Asia: Issues and Policies. Seoul: Korea Institute for Health and Social Affairs, pp. 61-89.
  • Ø McDonald, P. "Gender equity in theories of fertility", Population and Development Review, 26(3), (2000a).
  • Ø McDonald, P. "Gender equity, social institutions and the future of fertility", Journal of Population Research, 17(1), (2000b).
  • Ø Mohammad K, & et al "Sexual Risk-Taking Behaviors among Boys Aged 15–18 Years in Tehran", Journal of Adolescent Health, 41, (2007).
  • Ø Mohammadi MR, &et al. "Reproductive knowledge, attitudes and behavior among adolescent males in Tehran", Iran. Int Fam Plan Perspect; 32, (2006).
  • Ø Schoen, R., & Weinick, R. "Partner choice in marriages and cohabitation". Journal of Marriage and the Family, 55, (1993).
  • Ø Stanley SM,  GK, Rhoades, HJ,  Markman "Sliding Versus Deciding: Inertia and the Premarital Cohabitation Effect", Family Relations, 55, (2006).
  • Ø Thomson, E., & U. Colella, "Cohabitation and marital stability: Quality or commitment?", Journal of Marriage and the Family, 54, (1992).
  • Weeks, John R. 2002. Population; an Introduction to Concepts and Issues, Wadsworth, Thomson Learning Inc., USA.