دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، خرداد 1393، صفحه 1-248 
پدیدارشناسی زمان تولد اولین فرزند در بین زنان در تهران

صفحه 57-95

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ میمنت حسینی چاوشی