بررسی برخی از عوامل اجتماعی مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

این مطالعه که با هدف بررسی میزان عوامل مرتبط با فرهنگ مصرف در میان زنان شهر یزد انجام شده، به لحاظ زمانی مقطعی و به لحاظ روشی از نوع پیمایشی است. ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است. جامعه ی آماری زنان 64-15 ساله ی شهر یزد و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. داده های به دست آمده که در بین 400 نفر از زنان شهر یزد که به صورت تصادفی توزیع شده، از طریق برنامه spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میزان مصرف گرایی در میان زنان شهر یزد 68/28 درصد و از حد متوسط پایین تر است. بر اساس آزمون های انجام شده میزان مصرف گرایی با میزان دینداری، سبک زندگی و مدگرایی رابطه ی معنی داری داشته ولی با متغیرهای سن، تأهل، اشتغال، درآمد، تحصیلات و نگرش به جنسیت این رابطه معنی دار نشده است. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سبک زندگی، دینداری و مدگرایی در مجموع 48 درصد از واریانس میزان مصرف گرایی را تبیین می کنند، سبک زندگی با مقدار بتای برابر با 0/62 و t=10/06 بیشترین میزان واریانس مصرف گرایی را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


 • ×  آرون، ریمون 1370. مراحل اساسی اندیشه در جامعه­شناسی، ترجمه­ی محسن تلاشی، تهران، علمی.

  ×  افروغ، عماد 1377. فضا و نابرابری اجتماعی، تهران، تربیت مدرس.

  ×  آلپورت، گوردن دبلیو و ادوارد ای جونز 1371. روان‌شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون، ترجمه­ی محمد نقی منشی طوسی، مشهد، آستان قدس رضوی.

  ×  باکاک، رابرت 1383. مصرف، ترجمه­ی خسرو صبری، شیراز.

  ×  حاجی‌زاده میمندی، مسعود، 1387. بررسی میزان و عواملمؤثر بر آسیب‌دیدگی جنسی بانوان در استان یزد، طرح پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی با همکاری سازمان بهزیستی استان یزد.

  ×  بستان، حسین. «بازنگری نظریه­های نقش جنسیتی»، پژوهش زنان، ش 1و2، (1385).

  ×  سیدی­نیا، سید اکبر. «مصرف و مصرف­گرایی از منظر اسلام و جامعه­شناسی اقتصادی» اقتصاد اسلامی،  سال نهم ش34، (1388).

  ×  فاضلی، محمد 1382. مصرف و سبک زندگی، قم، صبح صادق.

  ×  فردرو، محسن و شهناز صداقت زادگان 1387. پایگاه اقتصادی- اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی، تهران، زهد.

  ×  کریمی، یوسف1373. روان‌شناسی اجتماعی، تهران، بعثت.

  ×  کوزر، لوئیس 1372. زندگی و اندیشه­ی بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه­ی محسن تلاشی، تهران، علم.

  ×  گیدنز، آنتونی1378. تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه­ی ناصر موفقیان، تهران، نی.

  ×  ویس وده، گونتر 1381. جامعه­شناسی برای اقتصاد، ترجمه هادی صمدی، تهران، سمت.

  ×  کیویستو، پیتر1378. اندیشه­های بنیادی در جامعه­شناسی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران، نی.

  ×  مجدی، علی‌اکبر، 1389. سبک زندگی جوانان شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پائیز و زمستان، صص 161-131.

  ×  موحد، مجید، محمد تقی عباسی و ندا مرحمتی 1389. رسانه، جنسیت و مصرف­گرایی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی.

  ×  وبلن ،تورشتاین1383. نظریه طبقه مرفه، ترجمه­ی فرهنگ ارشاد، تهران، نی.

  • Bourdieu, Pierre 1984. Distinction, Cambridge, Mass., Harvard University Press.                                                                       
  • Bocock, Robert, 1992. Consumption and Life Styles’ in:the Social and Cultural Forms of Modernity.(eds)by Thomson, Kenneth:Robert ,Bocock and Stuart,Hall.Polity Press and Open Uneversity Pob
  • _________, 1993. Consumption, Routledge Publication.
  •  Simmel, Georg, 1971. On Indiviuality and Social Forms, edited by O.N.Levine, Chicago: University of Chicago Press.