دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 1-256 
بررسی فقهی- حقوقی گستره ی نشوز زوجین و شیوه ی مواجهه با آن

صفحه 159-205

طوبی شاکری گلپایگانی؛ راحله کاردوانی؛ مهدی وکیلی