دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 1-138 
ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی