دوره و شماره: دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 1-184 
چالش های روزمره زندگی زنان حاشیه‌نشین شهر تهران: مطالعه‌ ی کیفی

صفحه 1-36

10.22095/JWSS.2020.229530.2332

زهرا میرحسینی؛ زهرا بور بور؛ مرضیه صمصامی؛ نیره احمدی؛ زینب اختری


واکاوی عوامل شروع پویا در همسران شهدای مدافع حرم

صفحه 163-184

10.22095/jwss.2020.174168.1927

معصومه زیبایی نژاد؛ احمد برجعلی؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی؛ محمد عسگری