مطالعه ی کیفی منسجم نبودن خانواده و تکرار جرم در زندانیان زن سابقه‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی,،دانشکده ادبیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ، ایران

چکیده

افزایش و تکرار جرم در زنان حاکی از خلأهای مختلف در زندگی آن‌ها و ساختار اجتماعی است که مشکلات و خسارات مادی و معنوی فراوان برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نظریه زمینه‌ای به کاوش در فرآیند شکل‌گیری زندگی خانوادگی و تکرار جرم در زنان سابقه‌دار زندان شهر کرمان می‌پردازد. براساس معیار اشباع نظری 13 نفر از زندانیان زن سابقه‌دار با شیوه نمونه-گیری نظری انتخاب و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در فرآیند گردآوری و تحلیل اطلاعات از روش نظریه زمینه‌ای اشتراوس و کوربین استفاده گردید و تعداد 8 مقوله فرعی، 3 مقوله اصلی و 1 مقوله هسته‌ای از درون گفته‌های مشارکت‌کنندگان استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شرایط نامناسب خانواده از جمله "از هم گسیختگی شبکه خانوادگی، والدین فاقد صلاحیت و زیست فقیرانه خانواده" موجب پدیده محوری "عدم انسجام خانوادگی در زندگی زنان سابقه‌دار" می‌شود. به عبارتی دیگر در اغلب موارد جرم و تکرار آن در بین زنان به دلیل مشکلات خانوادگی چون طلاق والدین و مشکلات فرزندان بعد از جدایی، انحراف و اعتیاد والدین و همسر، فقدان والدین حمایتگر، ساخت نامتعارف خانواده، تعاملات خشونت آمیز والدین با فرزندان، فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده بوجود آمده که نه تنها انسجام و همبستگی خانوادگی آن‌ها را مخدوش ساخته بلکه به ناامنی اجتماعی نیز منجر شده است.

کلیدواژه‌ها


 • ×     ابولپورهمایی، حسین، (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر امید به بازگشت به جامعه در بین زندانیان جوان زندان بندرعباس»، دانش انتظامی هرمزگان، 4(8).

  ×     احمدی، حبیب، بیژن خواجه نوری و سید مجید موسوی، (1388). «عوامل مرتبط با بزهکاری دانش­آموزان نوجوان»، رفاه اجتماعی، ش 33.

  ×     اﺧﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﻛﻞ زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﻢ(1393). ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ­­ﻬﺎی اﺻﻼﺣﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ در زﻧـﺪاﻧﻬﺎ (www.qomprisons.ir)

  ×     اعزازی، شهلا، (1382). جامعه­شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران: روشنگران و مطالعات خانواده.

  ×     اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان(1388). زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و وﺿﻌﻴﺖ داخلی(www.isa.org.ir/node/2237).

  ×  بزرگ منش، کاملیا؛ علی­محمد نظری و کیانوش زهرا کار، (1395). «اثربخشی خانواده­درمانی بر انسجام و انعطاف­پذیری خانواده»، پرستاری و مامایی جامع نگر، 26(82).

  ×     رشیدی، احمد و مریم براتی، (1395). «بررسی وضعیت زنان زندانی و روش­های بازپروری آنها؛ مطالعه­ی موردی زندانیان اراک در سال 1394»، پژوهش­نامه­ی زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 7 (3).

  ×     ریماز، شهناز و همکاران، (1394). «بررسی سلامت روان و عوامل مؤثر بر آن در زنان زندانی»، ره­آورد سلامت، 1(2).

  ×     ریو، جان مارشال، (1382).انگیزش و هیجان. ترجمه­ی یحیی سید محمدی، ‌تهران: ویرایش.

  ×     زاهد زاهدانی، سید سعید و مسعود الماسی، (1386). «بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه در میان حاشیه­نشینان و غیر حاشیه­نشینان»، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 2(3).

  ×     ستوده، هدایت الله، (1385). آسیب­شناسی اجتماعی- جامعه­شناسی انحرافات، تهران: آوای نور.

  ×     شایگان، فریبا و صدیقه معتمدی، (1393). «بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسه­ی زنان بزهکار با زنان غیر بزهکار تحت­پوشش بهزیستی رباط کریم)»، مطالعات راهبردی زنان، 16(63).

  ×     شجاعی، علی، (1382). تأثیر دیدگاه­های فمینیستی بر حوزه جرم­شناسی (پایان نامه کارشناسی­ارشد به راهنمایی شهلا معظمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران).

  ×     شیعه نیوز(1393). ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮم زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﻲ در اﻳﺮان(http://www.shia-news.com/fa/news/85124)

  ×     صادقی­فر، مهدی، (1389). «عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش نوجوانان و جوانان پسر به بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن»،مطالعاتپیشگیریازجرم، 5(16).

  ×     صادقی فسایی ، سهیلا، زینب جهاندار لاشکی و عبدالحسین کلانتری ، 1399. « واکاوی اعتیاد مردان متأهل در یک مطالعه­ی کیفی »، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، د22 ، ش 87.

  ×     عابدینی، معصومه و داود عابدینی، (1397). «بررسی تأثیرات خانواده نابسامان بر ارتکاب جرم فرزندان»، دانش انتظامی سمنان، 8(29).

  ×     عشایری، طاها و فاطمه نامیان، (1398). «فراتحلیل عوامل مؤثر بر پیشگیری از وقوع جرم»، پژوهش­های مدیریت انتظامی، 14(1).

  ×     قربانی، مهدخت، (1396). «زنان در زندان بررسی و نقد کتاب جامعه­شناسی زندان زنان»، نقد کتاب علوم اجتماعی، 4(13).

  ×     قلخانباز، احمد و همکاران، (1391). «عوامل مرتبط با تکرار زندانی شدن در بین زندانیان شهر تویسرکان»، پزشکی قانونی، 19(1-4).

  ×     کوزر، لوئیس، (1385). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: علمی.

  ×     کوئن، بروس، (1388). مبانی جامعه­شناسی، ترجمه­ی غلام­عباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.

  ×     کی­نیا، مهدی، (1386). مبانی جرم­شناسی. تهران: دانشگاه تهران.

  ×     گیدنز، آنتونی، (1385). جامعه­شناسی، ترجمه­ی منوچهر صبوری، تهران: نی.

  ×     مسعود­نیا، ابراهیم، (1396). «بررسی رابطه نارسایی در انسجام خانواده با شیوع خستگی فیزیکی و روانی درمیان اعضای خانواده­های نیروی انتظامی استان یزد»، طب نظامی، 19(3).

  ×     نرمایون، نوشین، محمدحسن جوادی و مرادعلی زارعی­پور، (1396). «مقایسه سطح سلامت روان در زنان زندانی و غیر زندانی شهر ارومیه در سال 1395»، پرستاری گروه­های آسیب­پذیر، 4(10).

  • Ø Ahangaran, Mohammad Rasool &  Meisam Dehpahlavani, (2014). “The Role of Family in Abnormality and Crime in Children with a Case Study”.  International Journal of Pediatrics, 2(4-2).
  • Ø Asha, Bhandari, (2018). “The Role of the Family in Crime Causation: A Comparative Study of ‘Family of Orientation’ and ‘Family of Procreation’(A Study of Women Prisoners in the Central Jails of Rajasthan)”. Journal of International Women's Studies, 19(3).
  • Ø Bandura, A. & R.H. Walters, (1963). social learning & personality development: New York: Holt, Rinehart, & Winston.
  • Ø Bogart, L. (2009). Students, perceived parenting style, and their later Romantic Attachment styles and preferred coping tendencies, (P.h.D dissertation, Carolina University).
  • Ø Junger, M. & et al. (2013). “Parental Criminality, Family Violence, and Intergenerational Transmission of Crime Within a Birth Cohort”. European Journal on Criminal Policy and Research,19.
  • Ø Marcia, J.E. (2002). “Concurring Pattens of Womans Identity Status, Styles, and Understanding of Children's Development”, Journal of Behavioral Development, 25.
  • Ø Minuchin, S. (1984), Family Kaleidoscope. Cambridge: Harvard University press.
  • Ø Mohseni, Reza Ali, (2012). “The sociological analysis of prison: Costs and consequences”, Journal of Law and Conflict Resolution, 4(1).
  • Ø Piers, B. & W. Messerschmidt James, (2005).”Criminology: A Sociological Approach”,Oxford University.
  • Ø Richie, Beth E, (2001). “Challenges Incarcerated Women Face as They Return toTheir Communities: Findings from Life History Interviews”, Crime & Delinquency, 47(3).
  • Ø Strauss, A., & J. Corbin, (1999). Basics of qualitative research: Procedures and techniques for developing grounded theory. Ed: Thousand Oaks, CA: Sage.‏
  • Ø Turner, Jonathan H.(2003). The Structure of Sociological Theory.Belmont: Wadsworth.
  • Ø Wallerstein, J.S. &  J.B. Kelly, (1980). Surviving the breakup: How children & parents cope with white divorce. New York: Basic Books.