تجربه ی زیسته ی دختران ساکن در اقامتگاه‌ (مطالعه ی پدیدارشناختی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 جامعه شناسی، علوم اجتماعی، تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در نگاه اول شاید انتخاب شیوه‌ی زندگی فردی تصمیم شخصی به نظر برسد، اما با نگاهی عمیق‌تر می-توان گفت دگرگونی‌های شکل گرفته در شیوه‌ی زندگی افراد، گذشته از آن که متأثر از تحولات جاری جامعه است، خود زمینه‌ساز و اثر گذار بر شکل‌گیری تحولات آتی خانواده و جامعه نیز خواهد بود. نتایج به دست آمده از مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در پی تغییراتی چون افزایش تحصیلات و مهاجرت دختران زندگی در اقامتگاه‌ها در شهرتهران افزایش یافته است. این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری اسمیت، فلاور و لارکین، فهم و تفسیر دختران ساکن در اقامتگاه‌ و تجربه‌ی زیست آنها از این شیوه زندگی را مطالعه کرده است. جامعه‌ی آماری پژوهش 16 نفر از دختران ساکن در اقامتگاه در شهر تهران است. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق نیمه‌ساختاریافته به‌دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد تنهایی مفرط، احساس تعلیق در زندگی، بی هدفی، کاهش روابط با خویشاوندان از تجاربی است که این دختران پشت سر می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها


 • ×        ابراهیمی، پریچهر، 1368. پدیدارشناسی، تهران: دبیر.

  ×        ارشاد، فرهنگ و عزیز حزباوی، 1384. «بررسی برخی انگیزه‌های تمایل به برون‌کوچی از شهر اهواز»، جامعه‌شناسی ایران، دوره 6، ش 2.

  ×        برگر، پیتر و دیگران، 1394. ذهن بی‌خانمان نوسازی و آگاهی، ترجمه­ی محمد ساوجی، تهران، نشر نی.

  ×        بوستانی، داریوش و احمد محمدپور، 1388.« بازسازی معنائی جهت­گیری جنسیتی پسران نسبت به دختران (ارائه یک نظریه زمینه­ای)»، مطالعات راهبردی زنان، د11،ش 44.

  ×        حسینی، سیدحسن  و  زینب ایزدی، 1395. «پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران »، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان،  د 14، ش 1 .

  ×        ربیعی، علی، 1380. جامعه­شناسی تحولات ارزشی در ایران: نگاهی به رفتار شناسی رأی دهندگان در دوم خرداد 1376، تهران: فرهنگ و اندیشه.

  ×        رفیع پور، فرامرز، 1376. توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی آن، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  ×        اینگلهارت رونالد و کریستین ولزل، 1389. نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه­ی یعقوب احمدی، تهران: کویر.

  ×        طاهرخانی، مهدی، 1381. بازشناسی عوامل مؤثر در مهاجرت­های روستا- شهری با تاکید بر مهاجرت جوانان روستایی استان قزوین»، دانشگاه تربیت مدرس،د 6، ش 2.

  ×        عطاالهی، 1382. بررسی گرایش دانشجویان غیر تهرانی به مهاجرت به شهر تهران (پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته جمعیت­شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران)، تهران.

  ×        فلیک، اووه، 1388. درآمدی برتحقیق کیفی، ترجمه­ی هادی جلیلی، تهران: نشرنی. 

  ×        کاظمی پور، شهلا و علی قاسمی اردهائی، 1386. «تجربه اقامتی و تمایل به مهاجرت به شهر تهران»، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، ش 3.

  ×        کامرانی، کاوش، 1392. دانشجو در پهنه تعارضات خانواده و دانشگاه»، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان (مطالعات جوانان سابق) - مرکز پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان ، پیاپی 20.

  ×         کرمی قهی ، محمدتقی و شهربانو پاپی­نژاد، 1391. «زمینه­های اجتماعی- فرهنگی تک­زیستی دختران»، فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، د21 ، ش 21.

  ×        کمالی، فایزه و مازیار جفرودی، 1395. «زیست‌جهان‌های چندگانه (مقایسه نگرش‌های دینی جوانان دانشجو و غیردانشجو با توجه به فرایند مدرنیزاسیون)»، اسلام و مطالعات اجتماعی ،د3، ش 4.

  ×        گیدنز، آنتونی، 1379. جهان­رهاشده: گفتارهایی درباره یکپارچگی جهان، ترجمه­ی علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی­عبدالوهاب، تهران: علم و ادب.

  ×        محمدپور، احمد، 1389. روش در روش درباره­ی ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: جامعه­شناسان.

  ×        محمدپور، احمد، 1392. روش تحقیق کیفی ضد روش: (مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی، تهران: جامعه­شناسان.

  ×        مشفق و محمود و معصومه خزایی، 1394. «تحلیلی بر ویژگی­ها و تعیین کننده­های مهاجرت مستقل زنان در ایران»، مطالعات راهبردی زنان،د 17، ش 67.

  ×        محمودیان، حسین، حجیه بی­بی رازقی نصرآباد و محمدرضا کارگر شورکی، 1388. «زنان مهاجر تحصیلکرده در تهران»، پژوهش زنان،  د 7 ، ش 4.

  ×        محمودی­راد، مریم و حمیدرضا آراسته،1383. «خوابگاه­های دانشجویی به مثابه جوامعی برای یادگیری»، طب و تزکیه، ش 53.  

  • Wang, Haiping & Douglas, A. Abbott (2013). "Waiting for Mr. Right: The Meaning of Being a Single Educated Chinese Female Over 30 in Beijing and Guangzhou". Women's Studies International Forum, Vol .,40
  • Brar, Mandip,  2012. An exploration of the experiences of never married British South Asian females in the UK. Professional doctorate thesis, University of East London.
  • Lewis, Karen G. & S. Moon (1997). "Always Single and Single Again Women: A Qualitative Study".. Journal of Marital and Family Therapy, 23 (2).
  • Sharp, Elizabeth A. & Lawrence Ganong (2011). "I’m a Loser, I’m Not Married, Let’s Just AllLook at Me”: Ever-SingleWomen’s Perceptionsof Their SocialEnvironment". Journal of Family Issues. 32(7).
  • Smith, J.A, P Flowers, and M Larkin, 2009. Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method, Research, London: Sage.
  • `Van Manen , m. (1990), “researching lived experience :human science for an action sensitive pedagogy. London , Ontario , Canada: the university of western Ontario