تفاوت نسلی نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل موثر در آن در زنان ساکن شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش آموخته دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

ازدواج در جامعه ما بنیان خانواده را تشکیل می دهد، اما همیشه ازدواج در بین نسل های مختلف معانی متفاوتی داشته و نگرش به آن در حال تغییر بوده است، هدف تحقیق شناخت تفاوت نسلی بین دختران و مادران در نگرش به ارزش های ازدواج و عوامل موثر بر آن در شهر یاسوج می باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بر روی 400 نفر (200نفر دختر و 200 نفر مادران آن ها) از زنان بالای 20 سال شهر یاسوج انجام گرفته است. شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله‌ای است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی یو من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شد. یافته‌ها نشان داد تفاوت معناداری بین و گروه مادر و دختر در متغیر ارزش های ازدواج وجود دارد. از میان عوامل مستقل اشاره شده، ارتباط معناداری بین سن، تحصیلات، فردگرایی، دینداری، میزان استفاده از وسایل ارتباطی، نحوه گذران اوقات فراغت، نگرش جنسیتی و اعتماد اجتماعی با ارزش ازدواج وجود داشت. در مجموع یافته های مقاله حاکی از از آن است که بعضی از ارزش های ازدواج تغییر کرده است اما همچنان ازدواج در شهر یاسوج ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها


- آزاد ارمکی، تقی و غلامرضا غفاری، (1383). جامعهشناسینسلیدرایران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
- اینگلهارت، رونالد و پل آبرامسون، (1385). «امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی»، ترجمه­ی شهناز شفیع­خانی. نامهپژوهش، ش 15-14.
- اینگلهارت، رونالد، (1383). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه­ی مریم وتر، تهران: کویر.
- بیرو، آلن، (1380). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه­ی باقر ساروخانی. تهران: کیهان.
- چیت­ساز قمی، محمدجواد، (1386). «بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی»، جوانان و مناسبات نسلی، ش 1.
- حیدرآبادی، ابوالقاسم، (1389). «اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر آن (مطالعه موردی جوانان 20 تا 29 ساله استان مازندران)»، جامعه­شناسی مطالعات جوانان، سال اول، دوره 1، ش 1.
- خواجه­نوری، بیژن، (1388). «رسانه­های جمعی و نگرش جنسیتی: مقایسه فناوری­های گذشته و حال»، خردنامه همشهری، ش 39.
- خالقی فر، مجید (1381). بررسی ارزش های مادی و فرامادی دانشجویان دانشگاه های تهران، عوامل موثر بر آن و رابطه آن با برخی از نشانگان فرهنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- دلخموش، محمدتقی، (1392). «بازخورد جوانان ایرانی به ازدواج: یافته­های یک پیمایش ملی»، روان­شناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، دوره 9، ش 36.
- رازقی نصرآباد، حجیه بی­بی و لیلا فلاح نژاد، (1396). «تفاوت­های نسلی ارزش ازدواج (مورد مطالعه شهر هشتگرد)»، مطالعات راهبردی زنان، دوره 9، ش 75.
- ریتزر، جرج، (1373). نظریه­ی جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه­ی محـسن ثلاثـی، تهران: علمی.
- زارع، بیژن و ابوالفضل اصل روستا، (1389). «بررسی ارزش­های اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد»، مسائل اجتماعی ایران، سال اول، ش 1.
- ساروخانی، باقر، (1375). جامعه­شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
- سرایی، حسن، (1385). «تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران»، نامـة انجمن جمعیت شناسی ایران، ش 54.
- سرایی، حسن و سجاد اوجاقلو، (1392). «مطالعه نسلی تغییر ارزش ازدواج در ایران مطالعه موردی: زنان شهر زنجان»،  مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال 5، ش4.
- شیخی، محمدتقی، (1382). جامعه­شناسی زنان و خانواده، تهران: شرکت سهامی.
- عباسی شوازی، محمد جلال و رسول صادقی، (1384). «قومیت­ و الگوهای ازدواج در ایران». پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره سوم، ش 1.
- عسکری ندوشن، عباس، محمدجلال عباسی شوازی محمدجلال و رسول صادقی، (1388). «مادران، دختران و ازدواج (تفاوت­های نسلی در ایده­ها و نگرش­های ازدواج در شهر یزد)»، مطالعات راهبردی زنان، دوره 11، ش 44.
- کاظمی، زهرا، (1389). «بررسی تاثیر آرمان­گرایی توسعه­ای بر شکاف بین نگرش­های دختران و مادران آنها نسبت به ازدواج و خانواده»، خانواده­پژوهی، ش 23.
- کاظمی، عباس و مهدی فرجی، (1385)، «بررسی رابطة استفاده از اینترنت و ماهواره با وضعیت دینداری دانش‌آموزان و دانشجویان»، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌های صداوسیما.
- کوزر، لوئیس، (1369). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ نهم، تهران: انتشارات علمی.
- گیدنز، آنتونی، (1379). جامعه­شناسی، ترجمه­ی مریم صبوری، تهران: نشر نی.
- لاور، رابرت، (1373). دیدگاه­هایی درباره­ی دگرگونی اجتماعی، ترجمه­ی کاووس سیدامامی، تهران: نشر دانشگاهی.
- مهاجرانی، علی اصغر، (1389). «تحول وضع زناشویی و تغییر الگوی سنتی ازدواج»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، دوره 4، ش 11.
- موحد، مجید، علی اصغر مقدس و محمدتقی عباسی شوازی، (1386). «جوانان، خانواده و جامعه­پذیری»، مطالعات جوانان، ش 8 و9 .
- میرسندسی، سیدمحمد و مصطفی محمدی قلعه سفیدی، (1390). «بررسی رابطه تحصیلات زنان با افزایش سن ازدواج آنها و راهکارهای پیشگیری از آن با تاکید بر رویکرد اسلامی»، زنان و خانواده، سال 6، ش 17.
- نیک پرور، فاطمه، لیلی پناغی و علی مظاهری، (1390). «تغییر ملاک­های ازدواج در سه نسل: ارائه یک مدل زمینه­ای مقدماتی»، خانواده­پژوهی، سال 7، ش 26.
- یوسفی، نریمان، (1383). شکاف بین نسل‌ها بررسـی تجربـی و نظـری، تهـران: پژوهـشکده علـوم انـسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
- Campbell, K., & D,Wright, (2010).  "Marriage today: Exploring the incongruence between Americans’ beliefs and practices". Journal of Comparative Family Studies, 41(3).
- Chow, N. &Lum, (2008). " Trendsin family attitudes & values in Hong Kong". Final Report Submitted, The University of Hong Kong (2008).
- Han, J, Y Chang, (2009). "The Value of Singapore's Youth and Their Parents: A case Challenging the Adequacy of Inglehart's Interpretation of Top Value Priorities Derived from World Values Surveys", journal of Psycholigy.
 - Perveen, K. N Usman, & R Aftab, (2013). “Interaction Pattern and Generation Gap between Offspring and Parents”. Interdisciplinary  urnalof contemporary research in business,vol.5,no 1.
- Quismbing, A. R, & K. Hallman, (2003). Marriage in transition: Evidence on age,
education and assets from six developing countries
. New York: Population Council.
- Sepehri, S & F,Bagherian, (2013). ''Generation and gender differences in mate selection'', Procedia - Social and Behavioral Sciences 84.
- Sharma, N. S Vaid, & A, Kesar, (2005) "Intergenerational Differences in the Concept of Marriage Among Dogra Brahmin Females (Mothers and Daughters)". Anthropologist, 7(4).
- Smith, T , (2004). "The Generation Gap Revisited.  Macarthur Foundation Reserch Network on Transitions to Adulthood and public policy university of Pennsylvania", Department of sociology 3718 Locust walk. Philadelphia, PA 19104-6299,Issue 6
- Triandis, Harry C.(1998). Individualism and collectivism (Theoretical and Methodological Approach), Sage publiction.