تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از سبک زندگی خانه‌داری(مطالعه ی موردی شهر دیلم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه‌ی تجربه‌ی زیسته‌ی زنان از سبک زندگی خانه‌داری در شهر دیلم صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 18 نفر از زنان 22 تا 60 ساله ساکن شهر دیلم تشکیل می‌دهد. محققین در این پژوهش کیفی از رویکرد پدیدارشناسی و تکنیک مصاحبه‌ی عمیق برای جمع‌آوری اطلاعات بهره جسته‌اند. طبق یافته‌های پژوهش بندر دیلم جامعه‌ای در حال گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن بوده و شاخص‌های مدرنیته همانند مشارکت و پیشرفت در بین زنان جوان بیشتر دیده می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که زنان با توجه به تجربه‌های فردی و اجتماعی خود، خانه‌داری را درک و تفسیر می‌نمایند. علاوه بر این نحوه‌ی مسئولیت‌پذیری و الگوبرداری مذهبی زنان در پذیرش نقش خانه‌داری و درونی کردن هنجارهای خانه‌داری نقشی اساسی دارد. میزان رضایت و یا عدم رضایت زنان از خانه‌داری تحت تأثیر رضایت از زندگی زناشویی و تصور آنان نسبت به جایگاه مادری است. ضمناً شاخص قدرت در خانواده در تمکین زنان از مردان در امور خانه نقش مهمی ایفا می‌کند. درنهایت زنان شیوه‌های گوناگونی همانند ادامه‌ی تحصیل، شرکت در مراسم‌های مذهبی، حضور در باشگاه‌های ورزشی و مهمانی‌های خانوادگی را برای رضایت و ارتقاء سبک زندگی‌شان به کار می‌برند.

کلیدواژه‌ها


 • ابوت، پاملا و کلر والاس، (1393). جامعه‌شناسی زنان، ترجمه­ی منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
 • استراوس، آنسلم و جولیت کوربین، (1387). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه­ی مبنایی؛ رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه­ی بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • امین‌فر، صبورا، (1393). «بررسی نگرش زنان جوان پیرامون منزلت نقش خانه‌داری»، دین و سیاست فرهنگی، ش2.
 • ایمان، محمدتقی، (1393). فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی(الف)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • ایمان، محمدتقی، (1393). روش­شناسی تحقیقاتکیفی(ب)، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • اینگلهارت، رونالد، (1373). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، ترجمه­ی مریم وتر، تهران: کویر.
 • بر، ویوین، (1383). جنسیت و روان­شناسی اجتماعی، ترجمه­ی حبیب احمدی، شیراز: نوید.
 • براون، کن، (1385). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه­ی داود رویدل، قم: الف. لام. میم.
 • بدری­منش، اعظم و سهیلا صادقی فسایی، (1393). «بررسی عوامل جامعه‌شناختی رضایت‌مندی زنان از خانه‌داری (نمونه موردی شهر تهران)»، زن و جامعه، سال 5، ش 1.
 • ساروخانی، باقر، (1381). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران: سروش.
 • ساعی ارسی، ایرج و زهرا نیک­نژاد، (1389). «سهم کار خانگی در فرایند برنامه‌ریزی‌های  توسعه»، علوم رفتاری، سال 2، ش4.
 • صادقی فسایی، سهیلا و زهرا میرحسینی، (1395). «فهم خانه‌داری در بستر نقش‌های جنسیتی: مطالعه کیفی در شهر تهران»،  علوم اجتماعی، سال 25، ش 73.
 • صفری شالی،رضا و کرم حبیب­پور گتابی، (1398).« سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، دوره 22، ش 85.
 • قادر زاده، امید و میترا خلقی، (1397). «زنان و تجربه‌ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه‌دار شهر سنندج)»، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 16، ش 1.
 • کرمان ساروی، فتیحه، علی منتظری و معصومه بیات، (1390). «مقایسه کیفیت زندگی وابسته به سلامت زنان شاغل و خانه‌دار»، پایش، ش 11.
 • گرنفل، مایکل، (1389). مفاهیم کلیدی بوردیو، ترجمه­ی محمدمهدی لبیبی، تهران: افکار.
 • گیدنز، آنتونی، (1389). جامعه‌شناسی، ترجمه­ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 • مختاری، مرضیه؛ و جواد نظری، (1389). جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، تهران: جامعه­شناسان.
 • Ø      میشل، آندره،(1354). جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ترجمه‌ی فرنگیس اردلان، تهران: دانشگاه تهران.
 • ندری ابیانه، فرشته، (1385). «خانه‌داری، اشتغال و زنان ایرانی»، بانوان شیعه، سال 3، ش 9.

 

 • Benokraitis, N. (2007). Marriages and families: changes, choices and benokraitis.University of Baltimore.
 • Colaizzi, P.F. (1978). Psychological Research as the Phenomenologist Views It. In: Valle, R.S. and King, M., Eds., Existential Phenomenological Alternatives for Psychology, New York
 • -Dixit, P, &  M. S.Khan, (2013). “Self Esteem and Life Satisfaction: A Comparative Study of Career Women and Housewives”, Ind J Psychol Sci4(1), 45.
 • Jan, M., & T. Masood, (2008). “An assessment of life satisfaction among women”, Studies on Home and Community Science2(1).
 • Kavas, S. (2010). Post-Divorce Experience of Highly Educated and Professional Women. A Ph.D Thesis, School of Social Sciences, Department of Sociology, Middle East Technical University.
 • Parsons, T. (1995). Socialization&intraction process, the free press.
 • Sandelowski, M. (1986). “The problem of rigor in qualitative research”, Advances in Nursing Science.8 (3).
 • Shichman, S.& E. Cooper, (2004). “Life Satisfaction and Sex role Concept”, Journal of Sex-Role, 11.