بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه ی موردی متأهلین شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد

چکیده

یکی از مهم ترین آسی بهای اجتماعی طلاق است. طلاق عاطفی را اولین مرحله ی فرایند طلاق می دانند که بیانگر رابطه ی زناشویی رو به زوال است؛ رابطه ای که در آن احساس تلخ بیگانگی جایگزین صمیمت و یگانگی شده است. مقاله ی حاضر عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی در بین متأهلین شهر شیراز را بررسی کرده است. به منظور مطالعه ی این موضوع از روش کمی و پیمایشی استفاده شده و اطلاعات لازم با استفاده از ابزار پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه ی مورد مطالعه 384 نفر بود که به منظور کاهش میزان خطا، نمونه تا 392 نفر افزایش داده شد. برای انتخاب این تعداد نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. شایان ذکر است که متغیر طلاق عاطفی به عنوان متغیر ملاک، شامل صمیمیت، تعهد و شور و اشتیاق بوده و متغیر تبیین نیز با متغیرهای سبک زندگی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میزان طلاق عاطفی در حد زیاد (53/8 درصد) است و متغیرهای سبک زندگی مدرن و بهره مندی از شبکه های اجتماعی نیز ارتباط معنادار و منفی داشتند. همچنین، یافته های مستخرج از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که چهار متغیر سبک زندگی سنتی، سبک زندگی مدرن، کامپیوتر و سبک زندگی تظاهری توانستند متغیر ملاک (طلاق عاطفی) را تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


 • ×     استرنبرگ، رابرت. «نظریه عشق»، نهاله: تازه­های علوم شناختی، ترجمه­ی مشتاق بیدختی، ش3، (1378).

  ×     اسکافی، مریم، فرح ترکمان و باقر ساروخانی. «اثر شبکه‌های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد»، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 12، (1394).

  ×     باستانی، سوسن؛ گلزاری، محمود و روشنی، شهره، «پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی های مواجهه با آن» فصلنامه خانواده پژوهی:  تابستان 1390 ، دوره  7، شماره . 26

  ×     بخارایی، احمد 1386. جامعه­شناسی زندگی خاموش در ایران (طلاق عاطفی)، تهران، پژواک جامعه.

  ×     برناردز، جان 1384. درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه­ی حسین قاضیان، تهران، نی.

  ×     حدادی برزگی، میثم، 1389،بررسی جامعه‌شناختی طلاق عاطفی (مطالعه‌ای با رویکرد بر ساخت‌گرایی اجتماعی در زنان شهر تهران)،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز) .

  ×     خواجه نوری، بیژن و علی اصغر مقدس. «رابطه­ی بین تصور از بدن و فرایند جهانی شدن»، جامعه شناسی کاربردی، ش1، (1388).

  ×     رحمانی فیروزجاه، علی و سعدیه سهرابی. «بررسی جامعه­شناختی رابطه بین سبک زندگی و دینداری (مطالعه موردی شهر ساری)»، پژوهش­های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 4، ش 1، (1392).

  ×     رحیمی، محمد؛ پرنده، رادبه و نقی پور، پریسا، 1394، «بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین مطالعه موردی مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخال»، منتشر شده در کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.

  ×     روشنی، شهره. طلاق عاطفی؛ زمینه و پیامدها، (پایان نامه­ی کارشناسی ارشد زن در خانواده، دانشکده­­ی علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا،(1389).

  ×     ریتزر، جورج  1374. نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران، علمی.

  ×     ساروخانی، باقر 1375. مقدمه­ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران، سروش.

  ×     ستوده، هدایت الله و سیف الله بهاری  1386. آسیب­شناسی خانواده، تهران، ندای آریانا.

  ×     شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1389. خانواده و زنان در برنامه پنجم توسعه، وزارت کشور.

  ×     عبداللهی، مجتبی. «طلاق عاطفی، مفاهیم و نمادها»، مطالعات خانواده، ش255،(1392).

  ×     عبدالهی، اسماعیل و نرگس صداقت. «تأثیر رسانه و شبکه‌های اجتماعی بر طلاق در شهر بوشهر طی سال‌های 1390 تا1393»، فصلنامه­ی علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر، سال 4، ش 14، (1393).

  ×     محمدی، زهرا 1383. بررسی آسیب­های اجتماعی زنان در دهه 1380-1370، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.

  ×     یزدانی عباس، منصور حقیقتیان و حمید کشاورز. «تحلیلی بر کیفیت زندگی زنان دچار طلاق عاطفی»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال 2، ش 6، (1392).

  • Ø Abbey E, N, Rommelse S. Vermeulen & M. Altink. "Motor Coordination Problems in Children and Adolescents with ADHD rated by Parents and Teachers: Effects of Age and Gender", Journal of Neural Transmission, (2010).
  • Ø Bradbury ,Thomas &. et al  “Research on the nature and determinants of marital satisfaction: a decade in review” .Journal of Marriage and theFamily, 62, (2000).
  • Ø Charls,Garriso 2011. The Influence of Parenting Styles on Children, Cognitive Development. Louisiana State University Center.
  • Ø Larson ,Jeffry& B. Holman Thomas. “premarital predictors of marital quality and stability”, Family Relations, Vol. 43, No. 2, (1994).
  • Ø Morrison, Andrea L.; &Others 2005. A Prospective Study of Divorce and Its Relationshipto Family Functioning. Source: N/A

   

  • Ø Myers, David G. (2000). Exploring Social Psychology, Bostsn: MC Graw Hill.
  • Ø Olson, David H,& John Defrain, 2006. marriage and families,  New York: Mc Graw Hill.
  • Ø Russell B,  MA. Clayton, “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”. Department of Journalism, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, Vol. 17, No.7, (2014).
  • Ø Valenzuela, Sebastián., Daniel Halpern,&  James E.  Katz. “Social network sites, marriage well-being and divorce”,  Survey and state-level evidence from the United States, Vol. 36, (2014).
  • Ø http://www.sabteahval.ir