تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمینیسم اگزیستانسیالیسم و اسلام (مبانی- اصول و روش): ارائه ی راهبردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکسونگری درباره ی مسائل زنان در جوامع غربی و شرقی همواره با شدت و ضعف وجود داشته است، فمینیست های اگزیستانسیالیسم، به عنوان یکی از گرایش های فمینیستی معاصر با استفاده از خلاء موجود، به طرح مباحث جنسی و جنسیتی در قلمرو متافیزیک، معرفت شناسی و ارزش شناسی (به منظور دفاع از حقوق زنان، نجات و رهایی آنان از ستم و تعدی و ارتقاء نقش اجتماعی زنان) پرداخته و در این زمینه علاوه بر گسترش محتوای خود در حیطه های مذکور در قلمرو جغرافیایی نیز توفیقات زیادی به دست آورده اند. با توجه به نفوذ این نهضت فکری در ایران و احساس خطر از جانب این پدیده ی نوظهور در جامعه ی اسلامی و اثرات اجتناب ناپذیر آن در تمامی امور، به منظور جلوگیری از ترویج راه حل های غربی در پی شناخت این نهضت فکری در بعد ارزش شناسی برآمدیم. بی شک عدم آگاهی از مبانی ارزش شناسی نگرش موجود از حیث فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را در جامعه ی‌ اسلامی ما به وجود خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها


 • احدی، حسن 1373. روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک)، تهران، بنیاد
 • اسلامی نسب بجنوردی، علی 1371. بحران خودکشی، تهران، فردوس
 • باقری، خسرو 1382. مبانی فلسفی فمنیسم، تهران، سحاب
 • بستان، حسین1387. نابرابری جنسی، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • بنوات، گرت 1378.زنان از دید مردان، ترجمه­ی محمدجعفر پوینده، تهران، جامی.
 • بورک، رابرت ایچ 1379. در سراشیبی به سوی گومورا، لیبرالیسم مدرن و افولآمریکا، ترجمه­ی الهه هاشمی حائری، تهران، حکمت.
 • جوادى آملى، عبداللّه 1369. زن در آئینه جلال و جمال، تهران، رجا.
 • دایلین، جان 1388. سیاحت غرب، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 • دوبوار، سیمون 1380. جنس دوم، ترجمه­ی قاسم صنعوی، تهران، توس.
 • دورانت، ویل 1373. تاریخ تمدن، ترجمه­ی ابوالقاسم طاهری، تهران، علمی فرهنگی
 • دیلمی، حسن­بن ابی حسن 1412. ارشاد القلوب، قم، دارالشریف الرضی للنشر.
 • دیکسون، ان 1373. قدرت زن مؤثرترین شگردهای قاطعیت، ترجمه­ی توران تمدن، تهران، البرز
 • دیویدسن، نیکلاس 1377. نقایص نظریه فمنیسم، تهران، طه
 • راوندی، مرتضی 1376. تاریخ تحولات اجتماعی، تهران، نگاه.
 • رشاد، علی اکبر 1379. آسیب شناسی فمینیسم، تهران، دانش و اندیشه.
 • رودگر، نرجس 1388. فمینیسم، تاریخچه، نظریات، گرایش­ها، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
 • زیبائی نژاد، محمدرضا 1388. هویت و نقش­های جنسیتی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 •  زیبایی نژاد، محمدرضا و محمدتقی سبحانی 1385. درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، بررسی مقایسه­ای  دیدگاه اسلام و غرب، قم، دارالنور.
 • ستارى، جلال 1373. سیماى زن در فرهنگ ایران، تهران، مرکز.
 • سخایی، مژگان 1388. فمینیسم، شکست افسانه آزادی زنان، تهران، معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری.
 • سلاتر 1363. اثر هرمون­های جنسی بر رفتار، ترجمه­ی عباس جعفری نژاد، تهران، گام.
 • وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1369. سیماى زن در کلام امام خمینى، تهران، اداره کل مراکز و روابط فرهنگی.
 • طباطبایى، سید محمد حسین 1399. المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت، الاعلمى.
 • حر عاملی، محمد بن حسن 1416. تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت لاحیا التراث.
 • عطارزاده، مجتبی 1387. «بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسلام و غرب»، کتاب زنان تهران، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده، ش42.
 • فالودی، سوزان 1372. «اگر زنان با مردان برابرند پس چرا؟»، ترجمه­ی زهره زاهدی، زنان، ش12.
 • قائمی، علی1370. دنیای نوجوانی دختران، تهران، امیری.
 • کلینی، محمدبن یعقوب 1375. الکافی،الطبعه الرابعه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 • گرنت، تونی1381. زن بودن، ترجمه­ی فروزان گنجی­زاده، تهران، ورجاوند.
 • مجلسی، محمدباقر 1374. بحارلانوار،تهران، اسلامیه.
 • رضوانی محسن 1384.پایان جنسیت، تهران، باشگاه اندیشه.
 • محمدی آشنایی، علی1373. حجاب در ادیان الهی، قم، اشراق.
 • مردیها، مرتضی1386. فمینیسم و فلسفه اگزیستانس، تهران، پژوهش زنان.
 • مطهری، مرتضی1382. نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا.
 • منتسکیو 1362. روح‏القوانین، ترجمه­ی علی‏اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر.
 • مهریزى، مهدى1382. شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، علمى و فرهنگى.
 • مورچیسون، ویلیام 1388. «روابط جنسی مدرن»، ش13، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
 • موسوی، علیرضا 1385. سیمای زن در قرآن،تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
 • نجاتی، حسین 1371. روانشناسی رشد، تهران، مهشاد.
 • نرسیسیانس، امیلیا 1383. مردم­شناسی جنسیت، تهران، افکار و معاونت پژوهش سازمان میراث فرهنگی کشور.
 • نورى، حسین 1320مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت (ع) لاحیاء التراث، ج17.
 • هیولت، سیلویا 1378. فمنیسم در آمریکا تا سال 2003، ترجمه­ی معصومه محمدی، تهران، معارف.
 • ولوبون، گوستاو 1344. تمدن اسلام و عرب، ترجمه­ی محمدتقی فخر داعی، تهران، بنگاه مطبوعاتى علمى.
 • دورانت، ویل 1370. لذات فلسفه، ترجمه­ی عباس زریاب، تهران، فرهنگ اسلامی.
 • یزدانی، عباس1382. فمینیسم و دانش­های فمنیستی، تهران، مرکز مدیریت حوزه­های علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
  • Atkinson, Grace 1974. Amazon odyssey ,newyork.usa.link books.
  • Bartky,Sandra 1982. narcissism,feminity,and alienation.social theory and practice.

·        Alcoff & Potter 1993. Feminist Epistemology: A Reconstruction and Integration of Women's Know ledge and Experiences,Joanne Ardovini-Brooker, Ph.D.ARDOVINI-BROOKER, SUMMER.

 

 • Bryson 1999. Feminist Debates: Issues Of Theory And Political Practice,New York University Press.
 • Card,Cludia 1999. feminist sthics, in macmillan compendium to philosophy and ethics, ed.by: Donald m.borchert, newyork: macmillan library reference usa.
  • Carol Gilligan,c 1982. In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, MA: Harvard University Press
  • Chapman,jean 1995. the feminist  perspective, in D.march,theory and method in political science, London macmillan.
  • Daly,marry 1973. beyond God the father: toward a philosophy of women.liberation: beacon press.
  • Daly,mary 1978. Gyn/ ecology : the meta ethic of radical feminism. Boston beacon press.
  • Daly,mary 1984. pure lust: elemental frminism philosophy boston: beacon press.
 • Firestone, S. 1970. The Dialetic of Sex, New York.
 • Friedan, B. 1993. The fountain of age. New York: Simon & Schuster
 • Friedman, Marilyn 2000. feminism in ethics: conceptions of automony,in: The Cambridge companion to feminism in philosophy, ed.by: Miranda fricker and  jenifer Hornsby,uk:Cambridge university press.

 

 • Griffin, Susan 1983. Women and nature: The rouring inside her. San Francisco:
 • Gross 1986. conclusion:what is feminist theory? in feminist challenges:societ and political theory edited by carole patwman  elizabet grass boston.
 • Harper and Row.
 • Hiagland,sara 2000. lesbian ethics,in: encyclopedia of feminist theories, ed. By: Lorraine code, London and newyork:routledge.
 • J. Kahn, Alfred 1997. Family Change and Family Policies in Great Britain”, Canada New Zealand, and the United States. Sheila B. Kamerman –(editor). Clarendon Press. Oxford.
 • Jaggar, Allison. m 1983. feminist politics  and   human nature. Tolowa, nj.usa:rowman and allanheld.
 • Nye, Anderson 1996. feminist philosophy ,in:macmillan compendium philosophy and ethics,ed.by:Donald m.borcher,newyork:macmillan library reference.
 • Philips,Anne , Divided Loyalties 1987. Dilemmas of Sex and Class,vigaro.
 • Ruther,rosemary Radford 1975. new women,new earth: sexist ideologies and human liberation newyork.ny.usa:seabury press.
 • Sarter, jea[paul 1947. Existentialism, trans, Bernard frechtman. Newyork: philiosophy library.
 • Spencer, Metta 1993. "Foundations of Modern Sociology" Prentice-Hall.
 • Tong ,Rose maria 1999. feminist  philosophy ,in: the Cambridge dictionary of philosophy , ed, by: Robert audi,uk:Cambridge university press.
 • Tong,rosemaie 2007. feminist ethics, sited in www. Plato .stanford. edu/ entries/ feminist- ethics.