اصول مؤثر در روابط صمیمانه همسران با الگوبرداری از اسوه های قرآنی و همسران بهشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرج

چکیده

از آنجایی که قرآن ارتباط سالم و صمیمی زوجین را در چهارچوب خانواده از ضروریات نیل به کمال فردی و اجتماعی می بیند، لذا شناخت عوامل مثبت و منفی مؤثر در روابط همسران بر مبنای قرآن و سنت از پژوهش های مهم و بنیادی است. در این مقاله با این فرض که بخشی از داستان های قرآنی که حاکی از ارتباطات همسران اسوه ی قرآنی با یکدیگر است و نیز آیات بیانگر اوصاف همسران بهشتی، به منظور الگوسازی و ارائه ی راهکارهای عملی است، ابتدا به بررسی اصول و معیارهای حاکم بر زندگی مشترک مطلوب اسلام پرداخته شد. سپس با تحلیل جلوه های رفتاری همسران اسوه ی قرآنی و اوصاف همسران بهشتی و کیفیت گفتار و کردار آنان در پرتو آن معیارها، الگوهایی راهبردی در ایجاد روابط صمیمی از قرآن استخراج شد.

کلیدواژه‌ها


 • قرآن کریم
 • ابن‌العربی، محمّد بن عبدالله. احکام القرآن.
 • اربلی، علی بن عیسی1381. کشف الغمه، تبریز، بنی‌هاشم .
 • امین، سیده نصرت (بانوی اصفهانی) 1361. مخزن‌العرفان ، تهران، نهضت زنان مسلمان.
 • تمیمی آمدی، عبدالواحد1377. غررالحکم و دررالکلم، ترجمه­ی سیّد هاشم رسولی محلاتی، تهران، فرهنگ اسلامی.
 • جوادی آملی، عبدالله 1385. تسنیم، قم، نشر اسراء.
 • حرّ عاملی، محمّدبن حسن 1409. وسائل‌الشیعه، قم، آل البیت.
 • زمخشری، محمود 1407.  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دارالکتاب العربی.
 • شوکانی، محمّدبن علی 1414.  فتح‌القدیر، بیروت، دارالکلم الطیب.
 • صدرالمتألهین، محمّد بن ابراهیم 1366. تفسیر القرآن الکریم، قم، بیدار.
 • صدوق، محمّد بن علی بابویه قمی 1413.  من لایحضره‌الفقیه، قم، جامعه مدرسین.
 • طباطبایی، سیّد محمّد حسین 1417.  المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 • طبرسی، حسن بن فضل1412. مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی .
 • طبرسی، فضل بن حسن1372. مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
 • طوسی، محمّدبن حسن.  التبیان، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
 • عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه 1415. نور‌الثقلین، قم، اسماعیلیان.
 • کاشانی، ملا فتح‌الله 1336. منهج‌الصادقین، تهران، محمد حسن علمی.
 • گرجی، منیر 1376. نگرش قرآن بر حضور زن در تاریخ انبیاء، تهران، تبلیغات اسلامی.
 • گنابادی، سلطان محمّد 1408. بیان‌السعادة فی مقامات العبادة، بیروت، الأعلمی للمطبوعات.
 • مجلسی، محمّد باقر 1404. بحارالانوار، بیروت، الوفاء.
 • محمّدی ری شهری، محمّد1383. میزان‌الحکمه، قم، دارالحدیث.
 • مکارم شیرازی، ناصر 1374. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
 • نجفی خمینی، محمّد جواد 1398. تفسیر آسان، تهران، الاسلامیه.