فراتحلیل مطالعات تجربی تأثیر بعد خانوا ر در موفقیت حرفه ای زنان در کشورهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبای

چکیده

یکی از دغدغه های کنونی زنان، به ویژه تحصیل کرده ها، تضاد میان شغل و خانواده است. آنها فکر می کنند اگر متأهل شده و صاحب فرزند شوند دیگر نمی توانند به پیشرفت شغلی برسند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که آیا در تجربه واقعی خانواده ها تأهل و داشتن فرزند بیشتر مانع پیشرفت شغلی می شود؟ آیا این موضوع یک گزاره جهان شمول است که در جوامع مختلف وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش فراتحلیل 55 تحقیق تجربی در کشورهای مختلف در خصوص رابطه وضعیت زناشویی و تعداد فرزندان از یک طرف و موفقیت شغلی از طرف دیگر مورد تحلیل قرار گرفتند. دو رویکرد نظری کلی در این باره مطرح شده است. 1) رویکرد فشار نقشها؛ که معتقد است نقش های خانوادگی و شغلی بر همدیگر فشار می آورند به طوری که ایفای یکی از آنها بر کیفیت ایفای دیگری اثر منفی می گذارد. 2) رویکرد هم افزایی نقش ها؛ معتقد است که نقش های خانوادگی و شغلی همدیگر را تقویت می کنند، به طوری که منابع و موفقیت های بدست آمده در یکی، موجب موفقیت در دیگری می شود. 3) رویکرد مکانیسم های تأثیر نقش ها؛ معتقد است که ایفای نقش های خانوادگی از طریق علل تقویت کننده و تضعیف کننده بر روی شغل هم آثار مثبت دارد و هم آثار منفی. با این رویکرد تقویت عوامل مثبت و تضعیف عوامل منفی موجب تأثیر مثبت خانواده بر شغل می شود. نتیجه فراتحلیل تحقیقات تجربی آن است که هیچ گزاره عامی را در این باره نمی توان گفت؛ در برخی شرایط افزایش تعداد فرزندان و تأهل بر روی موفقیت شغلی تأثیر منفی، در برخی شرایط تأثیر مثبت و در برخی شرایط تأثیر معناداری ندارد. به عبارت دیگر تعداد فرزندان و تأهل در شرایط مختلف، تأثیرات متفاوتی بر موفقیت شغلی می گذارد. این به معنای آن است که در برخی شرایط عوامل مثبت برجسته می شوند و در برخی شرایط عوامل منفی. بنابراین می توان گفت رویکرد مکانیسم های تأثیر نقشها از میان رویکردهای دیگر به واقعیت نزدیک تر است.

کلیدواژه‌ها


 1. Adams, G. A.,  L. A. King, & D. W. King, "Relationships of job and family involvement, family social support, and work–family conflict with job and life satisfaction". Journal of Applied Psychology81(4), 411, (1996).
 2. Anderson, S. E., B. S. Coffey, &  R.T. Byerly, "Formal organizational initiatives and informal workplace practices: Links to work-family conflict and job-related outcomes". Journal of Management28(6), (2002).
 3. Barker, K. Changing assumptions and contingent solutions: The costs and benefits of women working full- and part-time. Sex Roles, 28, (1993).
 4. Barnett, R. C. J. S & Hyde,"Women, men, work, and family", American Psychologist, (10) 56, (2001).
 5. Beauregard, T. A. (2007). Family influences on the career life cycle. در M. F. Ozbilgin, & A. Malach-Pines, Career Choice in Management and Entrepreneurship: a Research Companion Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 6. Behson, S. J. "Coping with family-to-work conflict: The role of informal work accommodations to family". Journal of Occupational Health Psychology,7(4), (2002).
 7. Bellavia, G. M M. R & Frone,. (2005). Work-family conflict . در J. Barling, E. K. Kelloway, & M. R. Frone, Handbook of work stress Thousand Oaks, CA: Sage.
 8. Berke, D. L. (2003). Work and Family. در J. J. Ponzetti, Jr., International Encyclopedia of Marriage and Family (ص. 1721-1730).
 9. Bernas, K. H. & D.A. Major, "Contributors to stress resistance: Testing a model of women's work-family conflict",  Psychology of Women Quarterly,24(2), (2000).
 10. Bianchi, S. M., & Milkie, M. A. (2010, June). Work and Family Research in the First Decade of the 21st Century. Journal of Marriage and Family(72), 705 – 725.
 11. Bielby, W. T., &  D. D. Bielby, (1989). Family ties: Balancing commitments to work and family in dual earner households. American Sociological Review, 54.
 12. Broschart, K. R. (1978) .Feb". Family Status and Professional Achievement: A Study of Women Doctorates",. Journal of Marriage and Family, http://www.jstor.org
 13. Burke, R. J., & E. R. Greenglass, "Work–family conflict, spouse support, and nursing staff well-being during organizational restructuring". Journal of Occupational Health Psychology4(4), (1999).
 14. Burris, B. H. (1991). Employed mothers: The impact of class and marital status on the prioritizing of family work. Social Science Quarterly, 72.
 15. Byron, K. October "A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior,  67 (2) , (2005).
 16. Carlson, D. S., K. M. Kacmar,  J. H Wayne, & J.G Grzywacz, February "Measuring the positive side of the work–family interface: Development and validation of a work–family enrichment scale". Journal of Vocational Behavior, 68 (1), (2006).
 17. Christensen, K. E. (1987). Women, families, and home-based employment. InN. Gerstel & H. B. Gross (Eds.), Families and work. Philadelphia: Temple University Press.
 18. Christensen, K. E., &  G. L. Staines, "Flextime: A viable solution to work/family conflict?"  Journal of Family Issues, 11, (1990).
 19. Cooney, T. M., & P. Uhlenberg, "Changes in work-family connections among highly educated men and women". Journal of Family Issues, 12, (1991).
 20. Ferber, M. A., & B. O'Farrell, (1991). Work and family-policies for a changing work force. Washington, DC: National Academy Press.
 21. .Fox, M. L., & Dwyer, D. J. "An investigation of the effects of time and involvement in the relationship between stressors and work–family conflict" .Journal of occupational health psychology4(2), (1999).
 22. Friedman, D. (1987). Family-supportive policies. New York: Conference Board.
 23. Frone, M. R., M. Russell, & M. L. Cooper, "Relation of work–family conflict to health outcomes: A four‐year longitudinal study of employed parents", Journal of Occupational and Organizational psychology70(4), (1997).
 24. Frone, M. R.,  J. K Yardley,. & K.S. Markel, "April). Developing and Testing an Integrative Model of the Work–Family Interface". Journal of Vocational Behavior, 50 (2), (1997).
 25. Fu, C. K., &  M. A. Shaffer, "The tug of work and family: Direct and indirect domain-specific determinants of work-family conflict". Personnel review,30(5), (2001).
 26. Galinsky, E., & P. Stein, "The impact of human resource policies on employers". Journal of Family Issues, 11, (1990).
 27. Galinsky, E., J. T. Bond, & D. E. Friedman, (1993). The changing workforce: Highlights of the national study. New York: Families and Work Institute.
 28. Galinsky, E.,  D. E. Friedman, & Hernandez, C. A. (1991). The corporate reference guide to work-family programs. New York: Families and Work Institute.
 29. Garrett, P., S. Lubeck, & D. A. Wenk, (1992). Childbirth and maternal employment. In J. S. Hyde & M. J. Essex (Eds.), Parental/eave and child care. Philadelphia: Temple University Press.
 30. Glass, J. "Job quits and job changes: The effects of young women's work conditions and family factors". Gender and Society, 2, (1988).
 31. Glass, J. L., & S. B. Estes, "Workplace support, child care, and turnover intentions among employed mothers of infants". Journal of Family Issues, 17, (1996).
 32. Goldberg, W. A., E. Greenberger, S.Hamill, , & R. O'Neil, "Role demands in the lives of employed single mothers with preschoolers". Journal of Family Issues, I3, (1992).
 33. Gonyea, J. G., & B. K. Googins, "Linking the worlds of work and family: Beyond the productivity trap". Human Resource Management, 31, (1992).
 34. Grant, L., L.A. Simpson, X. L. Rong, & H. Peters-Golden, "Gender, parenthood, and work hours of physicians". Journal of Marriage and the Family, 52, (1990).
 35. Greenberger, E., W. A. Goldberg, S. Hamill, R. O'Neil, , & C. K. Payne, (1989). "Contributions of a supportive work environment to parents' well-being and orientation to work". American Journal of Community Psychology, 17, (1989).
 36. Greenhaus, J. H., & N. J. Beutell, "Sources of conflict between work and family roles". Academy of management review10(1), (1985).
 37. Greenhaus, J.H. & Powell, G.N. “When work and family are allies: a theory of work-family enrichment”, Academy of Management Review, Vol. 31 No. 1, (2006).
 38. Grzywacz, J. G., & N. F. Marks, "Reconceptualizing the work–family interface: An ecological perspective on the correlates of positive and negative spillover between work and family". Journal of occupational health psychology,5(1), (2000).
 39. Haas, I. (1999). families and work. در m. sussman, s. steinmetz, & g. peterson, handbook of marriage and the family. new york: plenum press.
 40. Hanson, S. L., & D. M. Sloane, "Young children and job satisfaction. Journal of Marriage and the Family, 54, (1992).
 41. Hayghe, H. V., & S. E. Haugen, "A profile of husbands in today's labor market", Monthly Labor Review, 110, (1987).
 42. Herz, D. E., & B. H. Wootton, (1996). Women in the workforce. In C. Costello & B. K. Krimgold (Eds.), The American woman 1996-97. New York: Norton.
 43. Hodson, R. 1989. Gender differences in job satisfaction. Sociological Quarterly, 30.
 44. Hoffman, L. W. "Effects of maternal employment in the two-parent family". American Psychologist, 44, (1989).
 45. Hoffnung,  M, (2004). May). Wanting It All: Career, Marriage, and Motherhood During College-Educated Women's 20s. Sex Roles, (10-9) 50,
 46. Joesch, J. M. "Children and the timing of women's paid work after childbirth". Journal of Marriage and the Family, 56, (1994).
 47. Lambert, S. J. "The combined effects of job and family characteristics on the job satisfaction, job involvement, and intrinsic motivation of men and women workers". Journal of Organizational Behavior, 12, (1991).
 48. Lennon, M. C., G. A. Wasserman, & R. Allen, "Infant care and wives' depressive symptoms". Women and Health, 17, (1991).
 49. Lorence, J. A test of "gender" and "job" models of sex differences in job involvement. Social Forces, 66, (1987).
 50. MacDermid, S. M., & D.H. Targ, "A call for greater attention to the role of employers in developing, transforming, and implementing family policies", Journal of Family and Economic Issues, 16, (1995).
 51. MacEwen, K. E., & J. Barling, "Daily consequences of work interference with family and family interference with work", Work & Stress8(3), (1994).
 52. Madamba, A. B., & G. F. DeJong, "Determinants of white-collar employment: Puerto Rican women in metropolitan New York", Social Science Quarterly, 75, (1994).
 53. Madsen, S. R. "The effects of home‐based teleworking on work‐family conflict", Human Resource Development Quarterly14(1), (2003).
 54. Massiah, J. (1999). "Researching Women's Work: 1985 and Beyond." In Gender in Caribbean Development, ed. by P. Mohammed and C. Shepherd. Barbados: Canoe Press.
 55. McNeely, R. L., & B. A. Fogarty, "Balancing parenthood and employment: Factors affecting company receptiveness to family-related innovations in the workplace", Family Relations, 37, (1988).
 56. Nelson, D. L., J. C. Quick,  M.A. Hitt, & D. Moesel, (1990). Politics, lack of career progress, and work/home conflict: Stress and strain for working women. Sex Roles, 23.
 57. O'Connell, M., & D. E. Bloom, (1987). Juggling jobs and babies: Americas child care challenge. Washington, DC: Population Reference Bureau.
 58. Pittman, J. F., &  D. K. Orthner, "Gender differences in the prediction of job commitment", Journal of Social Behavior and Personality, 3, (1988).
 59. Raabe, P. H., & J. C. Gessner,  "Employer family-supportive policies: Diverse variations on the theme". Family Relations, 37, (1988).
 60. Rothman, S. M., & E. M Marks, (1987). Adjusting work and family life: Flexible work schedules and family policy. InN. Gerstel & H. B. Gross (Eds.), Families and work (pp. 469-477). Philadelphia: Temple University Press.
 61. Rotondo, D. M., D. S. Carlson & J. F. Kincaid, "Coping with multiple dimensions of work-family conflict", Personnel Review32(3), (2003).
 62. Rowe, B. R., & M. T. Bentley, "The impact of the family on homebased work". Journal of Family and Economic Issues, 13, (1992).
 63. Rozario, P. A., N. Morrow-Howell. &  J.E Hinterlong, (2004) July). Role Enhancement or Role Strain Assessing the Impact of Multiple Productive Roles on Older Caregiver Well-Being. Research on Aging, 26(4), 413-428.
 64. Sayer, C. (May (2002). Gender, Time and Inequality: Trends in Women's and Men's Paid Work, Unpaid Work and Free Time Liana. Annual Meeting of the Population Association of America. Georgia.
 65. Silver, H. "Homework and domestic work", Sociological Forum, 8, (1993).
 66. Silver, H., & R. Goldscheider, "Flexible work and housework" Social Forces, 72, (1994).
 67. Spenner, K. 1., &  R. A. Rosenfeld, "Women, work, and identities" , Social Science Research, 19, (1990).
 68. Spitze, G. (1991). Women's employment and family relations. In A. Booth (Eds.), Contemporary families (pp. 381-404). Minneapolis, MN: National Council on Family Relations.
 69. Stepanova, O. (2012). Work-Life Balance in Organizational Subcultures: The Case of Mutua. Doctoral Thesis.
 70. Stevens, D. P., K.L. Minnotte,  S. E. Mannon, , & G. Kiger, Examining the ‘‘neglected side of the work-family interface’’: Antecedents of positive and negative family-to-work spillover. Journal of Family Issues, 28, (2007).
 71. Stoeva, A. Z.,  R.K. Chiub, &   J. H. Greenhaus, "February). Negative Affectivity, Role Stress, and Work–Family Conflict",. Journal of Vocational Behavior, (1) 60, (2002).
 72. Stoner, C. R. &  R. I. Hartman, "May - June). Family responsibilities and career progress: The good, the bad, and the ugly", Business Horizons, (3) 33, (1990).
 73. Tharenou, P ."Is there a link between family structures and women’s and men’s managerial career advancement",  Journal of Organizational Behavior, (1999).
 74. Uttal, L. “Using kin for child care: Embedment in the socioeconomic networks of extended families”. Journal of Marriage and the Family, 61,(1999).
 75. Wallace, J. E. & M. C. Young, "Parenthood and productivity: A study of demands, resources, and family-friendly firms". Journal of Vocational Behavior, 72, (2008).
 76. Warner, M. A. &  P. A.   Hausdorf, "The positive interaction of work and family roles",. Journal of Managerial Psychology, (4), 24, (2009).
 77. Wenk, D., & P.Garrett, "Having a baby: Some predictions of maternal employment around childbirth". Gender and Society, 6, (1992).
 78. Witt, L. A., & D. S. Carlson, (2006). The work-family interface and job performance: Moderating effects.
 79. Yoon, Y.-H., & L. J. Waite, "Converging employment patterns of black, white, and Hispanic women: Return to work after childbearing", Journal of Marriage and the Family, 56, . (1994).
 80. Zuckerman, H. (1987). Persistence and change in the careers of men and women scientists and engineers. In L. S. Dix (Ed.), Women: Their underrepresentation and career differentials in science and engineering. Washington, DC: National Academy Press.
 1. Barnett, R.C. “Toward a review and reconceptualization of the work/family literature”,Genetic, Social, and General Psychology Monographs, Vol. 124 No. 2, (1998).
 2. Barnett, R.C. & J.S. Hyde, “Women, men, work, and family”, American Psychologist, Vol. 56 No. 10, (2001).
 3. Baum, C. L. "A dynamic analysis of the effect of child care costs on the work decisions of low-income mothers with infants". Demography, 39, (2002).
 1. Casper, L. M., & K. E. Smith, (2002). Dispelling the myths: Self-care, class, and race. Journal of FamilyIssues, 23, (2002).
 1. Deci, E.L. and Ryan, R.M. “The basis of self-determination: intrinsic motivation and integrated internalizations”, Academic Psychology Bulletin, Vol. 5 No. 1, (1983).
 1. Hill, E.J. “Work-family facilitation and conflict, working fathers and mothers, work-family stressors and support”, Journal of Family Issues, Vol. 26 No. 6, (2005).
 1. Ingstad, b. 1994. "the grandmother and household viability in botswana." in gender, work and population in sub-saharan africa. london: international labour office.
 1. Lewis, S., C. Kagan, , & P. Heaton, "Dualearner parents with disabled children: Family patterns for working and caring". Journal of Family Issues, 21, (2000).
 1. Meyers, M. K., T. Heintze  & D. A. Wolf, "Child care subsidies and the employment of welfare recipients". Demography, 39, (2002).
 1. Rose, K. K., & E. Elicker, "Parental decision making about child care", Journal of Family Issues, 29, (2008).
 1. Wayne, J.H., A.E. Randel, & J. Stevens, “The role of identity and work-family support in work-family enrichment and its work-related consequences”, Journal of VocationalBehavior, Vol. 69 No. 3, (2006).