مقایسه ی همسانی و ناهمسانی نگرش ها و رفتارهای اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی دانشگاه ازاد واحد تهران شمال

3 مدرس دانشگاه علمی- کاربردی

چکیده

زنان، جمعیت مغفولی هستند که رفتارها و نگرش های آنها در بیشتر مطالعات مد نظر قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تئوری زمین های و از طریق مصاحبه ی عمیق در تلاش است تا به شناسایی رفتارها و نگرش های اقتصادی زنان شاغل و غیرشاغل همدانی بپردازد. در این پژوهش 30 زن بر اساس نمونه گیری هدفمند بر پایه ی دسترس پذیری مصاحبه شدند. داده ها بر اساس کدگذاری استراوس و کوربین مطالعه شد. تحلیل داده های پژوهش و مدل پارادایمی ساخته شده نشان می دهد زنان شاغل پول را رافع نیاز و زنان غیرشاغل آن را وسیله ی رفاه در نظر می گیرند، ولی هر دو گروه نگاه ابزاری به پول دارند. هر دو گروه برای مدیریت بهینه ی مصرف پول به پس انداز روی می آورند، ولی پس انداز گروه زنان شاغل از سر الزام اقتصادی است. همچنین مدیریت بهینه ی خرید در هر دو گروه مشترک است با اینکه مکانیسم های دو گروه با هم تفاوت دارد. هر دو گروه زنان وابستگی مالی جنسیتی دارند با این وجود وابستگی مالی زنان شاغل کامل نیست و از مردان تنها برای رفع نگرانی های ناشی از ناامنی جنسیتی اقتصادی بهره می گیرند. هر دو گروه بخشی از درآمد خود را در امور خیرخواهانه استفاده می کنند، اما زنان غیرشاغل در امور کم هزینه تر این کار را انجام می دهند. وجه غالب نگرش اقتصادی در زنان شاغل تلاش گرایی برای زنان غیرشاغل تقدیرگرایی است. ناامنی جنسیتی اقتصادی و بی اعتمادی به روابط اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد. در زنان غیرشاغل نداشتن پول به طرد اجتماعی آنها منجر می شود. با این اوصاف، مقوله ی هسته ای در این پژوهش «جامعه پذیری انتظارات اقتصادی» نام گذاری شد.

کلیدواژه‌ها


1-     ازکیا، مصطفی و حسین ایمانی جاجرمی 1390. روش­های کاربردی تحقیق، کاربرد نظریه بنیانی، کیهان.
2-     استراس، آنسلم و جولیت کوربین 1390. اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه‌ی بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3-     اسمل‌سر، نیل. جی. 1376، "جامعه­شناسی اقتصادی"، ترجمه‌ی محسن کلاهچی، ویرایش و مقدمه علی­رضا قلی، کویر.
4-     ببی، ارل 1390. روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه­ی رضا فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیقات علوم انسانی.
5-     فرنهام، آدریان و مایکل آرگایل 1384. روانشناسی پول، ترجمه شهلا یاسائی، تهران، جوانه رشد.
6-     کرسول، جان 1391. پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت‌پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده‌بنیاد، قوم­­نگاری، مطالعه‌موردی)، ترجمه‌ی حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی، تهران، صفّار- اشراقی.
7-     محمدپور، احمد 1389. ضدروش: منطق و طرح در روش­شناسی کیفی، تهران، جامعه­شناسان.
8-     حسینیان، سیمین، ابوالفضل کرمی، و محمد امینی. «بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل» اندیشه‌های راهبردی، زن و خانواده، 1391.
9-     رضایی آهوانویی، زهرا. « نقش زن در اقتصاد خانواده»، طهورا، ش 9، (تابستان 1390).
10-  لهسائی زاده، عبدالعلی و افسانه امیدی. «بررسی جایگاه زنان در اقتصاد غیررسمی»، زن در توسعه و سیاست، ش 2، (زمستان 1380).
11-  وبر، ماکس 1376. اقتصاد و جامعه، ترجمه‌ی دکتر عباس منوچهری، دکتر مهرداد ترابی نژاد، دکتر مصطفی عماد زاده، تهران، مولی.
 
12-   Akhter, Ali, D.K Batra, N. Ravichandran, Mustafa, Zuhaib & Rehman,Shoiab Ur. “Consumer socialization of Children: A Conceptual Framwork”, International of Scientific and Research Publications, Vol 2, Is 1, January 2012.
13-   Bashir, Taqadus; Ali Hassan, Shahzad Nasir, Arslan Baber & Waqas Shahid, Waqas. “Gender Differences in Saving Behavior and its Determinants” (Evidence from Punjab, Pakistan), IOSR Journal of Business and Management 9(6), (2013).
 
14-    Dittmar, Helga, Susanne Friese, Jane Beattie. “Gender Identity and Material Symbols: Objects and Decision Considerations in Impulse Purchases”, Jornal Of Economic Psychology (SEPTEMBER 1995).
15-    Duh, H., M. Struwig, E. Mazibuko, 2011. A Framework To Investigate Money Attitudes and Materialist, Acta Commercii.
16-   Durvasula, Srinivas & Lysonski Steven  Mone, “Money, Money – How do AttitudesToward Money Impact Vanity and Materialism? –the Case of Young Chinese Consumers, Journal of onsumer Marketing, Vol. 27, No. 2, (2010).
17-   Lee, Euehun, Anil Mathur, Choong Kwai Fatt,  George P Moschis “The timing and context of consumer decisions Insights from the life course paradigm”, Marketting Letters, Vol 23, Is 3, (2012).
18-   Harrah, Jacklyn &, Monroe Friedman “Economic Socialization in children in a Midwestern American community”, journal ofEconomic psychology 11, (1990).
19- Kirchler, Erich & Doris Ppraher , “Austrian Childern's Economic Socialization: age differences”, journal of economic psychology 11, (1990).
20-   Leiser, David & Guje Sevon, Daphna Levy, “Childeren's Economic Socialization: Summarizing the Cross-Cultural Comparison of Ten Countries”, Jornal of Economic psychology 11, (1990).
21- Mortimer, Jeylan T, Katherine Dennehy, Chaimun Lee & Michael D.Finch, (1994). parenting and family processes, Economic socialization in the American family, the prevalence, Distribution, and consequences of allowance arrangements, JSTOR Terms and Conditions, family relations.
22-    Moschis,George P., Peter Hosie & Prakash Vel, “ffects of family structure and socialization onmaterialism: a life ourse study in Malaysia”, Journal of Business and Behavioral Sciences, 1(1), (2009).
23-    Rindfleisch, Aric, James E. Burroughs, & Frank Denton. “Family Structure, Materialism, and Compulsive Consumption”, Journal of Consumer Research; 23(4), (1997).
24-   Roland-levy, Christine. “Economic Socialization: Basis For International Comparisons”, Journal of Economic psychology 11, (1990).
25-    Sereetrakul, Wilailuk; Siriwan Wongveeravuti & Tanakorn Likitapiwat, “Gender differences in saving and spending behaviours of Thai students”, Research in Education; 90(-1), (2013).