بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بزهکاری زنان (مقایسه ی زنان بزهکار با زنان غیربزهکار تحت پوشش بهزیستی رباط کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علو م انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد انتظامی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اگر چه ارتکاب جرائم تأثیر ناگواری در زندگی همه ی افراد دارد، ولی جرم زنان که مربیان اصلی فرزندان در خانواده هستند، اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل توجه به جرائم ویژه ی زنان و تلاش برای رفع عوامل زمینه ساز آن بسیار ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در جرائم زنان به مطالعه ی تئوری های مرتبط با بزهکاری پرداخته، چهار فرضیه از آنها استخراج کرده و به روش پیمایشی آنها را سنجیده است. جمعیت نمونه مورد مطالعه 50 زن بزهکار - که در طول یک ماه به دلیل ارتکاب جرائمی توسط پلیس اطلاعات رباط کریم دستگیر شده بودند - و 50 زن غیر مجرم بود که شرایط زندگی تقریباً مشابه با زنان مجرم داشتند، ولی تحت سرپرستی بهزیستی شهرستان رباط کریم بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو گروه از نظر اعتیاد همسر و از هم گسیختگی خانوادگی تفاوت معناداری وجود داشت، ولی از نظر محرومیت از دسترسی به امکانات آموزشی و شغلی مناسب و محل زندگی و حاشیه نشینی تفاوتی که از نظر آماری معنادار باشد وجود نداشت. هر دو گروه تقریباً وضعیت مشابهی داشتند، ولی کی گروه مجرم شده و گروه دیگر مرتکب جرم نشده بودند.

کلیدواژه‌ها


 • ×   ابوالمعالی، خدیجه 1389. نظریه­های جرم­شناسی و بزهکاری با تأکید بر شناخت اجتماعی، ارجمند.

  ×   باقری، معصومه. بررسی برخی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان مطالعه نمونه­هایی از زنان در شهر اهواز، (پایان­­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران، 1389).

  ×   باقری، مهشید 1381. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری زنان محبوس در بند نسوان زندان اوین، (پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)، 1381).

  ×   بیرو، آلن 1367. فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه­ی باقر ساروخانی، تهران ، کیهان.

  ×   پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، (1390).

  ×   جبلی، معصومه. بررسی عوامل فردی موثر بر بزهکاری زنان در تهران، (پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، 1388).

  ×   رجبی­پور، محمود 1387. مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، منتهی، (مرکز تهیه و توزیع منابع آموزشی دانشگاهی و پلیس پیشگیری ناجا).

  ×   رفیع پور، فرامرز 1386. آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  ×   سلیمی، علی و محمد داوری 1380. جامعه­شناسیکجروی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

  ×   سیفی نراقی، مریم و نادری، عزت الله. (1389) روشهای تحقیق در علوم انسانی. تهران: بدر.

  ×   شرافتی­پور، جعفر. بررسی ویژگی­های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی در شهر تهران، (پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، 1383).

  ×   صفدری، زهرا. بررسی علل اجتماعی موثر در بزهکاری دختران نوجوان شهر مشهد با تأکید بر خانواده، (پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، 1389).

  ×   صفری، مریم 1391. روش تحقیق. (http://researchmethod90.blogfa.com/post).

  ×   عفتی، جلیل 1379. اعتیاد: پیشگیری یا درمان، یزد،  نیکوروش.

  ×   کجاوندی، کاظم. «کلیات جامعه­شناسی انحرافات اجتماعی»، اصلاح و تربیت، سال 8، ش93، (بهمن ماه 1388).

  ×   کوارتارو، مکزیک 2008. امنیت زنان. ترجمه­ی صادق نیک­بین و امیر احمدی، تهران، مرکز بین­المللی پیشگیری از جرم.

  ×   کی نیا، مهدی1382. مبانی جرم شناسی. تهران، دانشگاه تهران.

  ×   محسنی تبریزی، علیرضا (1383). جزوه درسی نظریه­های روانشناسی اجتماعی کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

  ×   محمدی اصل، عباس 1385. بزهکاری نوجوانان و نظریه­های انحراف اجتماعی، تهران، علم.

  ×   مهاجریان، رضا 1387. تأثیر حاشیه­نشینی بر میزان بزهکاری در کلان شهرها، تهران، جنگل، جاودانه.

  ×   مورال، پیتر 1392. قتل ­و جامعه، ترجمه­ی براتوند و حسین­زاده. اهواز، دفتر تحقیقات­ کاربردی فرماندهی انتظامی استان.

  ×   نیک گهر، عبدالحسین 1369. مبانی جامعه­شناسی، تهران، ایران.

  ×   هینز، فیونا و رابرت وایت1390. جرم و جرم شناسی، ترجمه­ی علی سلیمی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  • Ø Dutch Centre for the Study of Female Delinquency (DCSFD) (2006) http://www.rechten .vu.nl/en/research/organization/research-institutes-and-centres/dutch-centre-for-the-study-of-female-delinquency/index.asp#accept
  • Ø Heidensohn,Frances.(1986)Women and Crime,. New York University Press.  Health & Fitness .
  • Ø McGinnis E. James " DELINQUENCY IN WOMEN". Journal California Medicine. Vol. 78. No. 4. (April, 2007).
  • Ø Park, Robert E, "Human migration and marginal man", American Journal Of Sociology.  33, (1928).