نگرش روحانیون به فرآیند تزلزل خانواده در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نگرش روحانیون به فرآیند تزلزل خانواده در شهر اصفهان می باشد. بدین منظور با استفاده از روش نظریه ی داده بنیاد، با 24 نفر از روحانیون این شهر به صورت نمونه گیری هدفمند، مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. نتایج این پژوهش بر اساس مدل پارادایمی نشان می دهد کلان شهر بودن اصفهان و فرهنگ و سنت های غلط حاکم بر آن، از جمله ویژگی های منحصر به فرد این شهر است که بسترساز آسی بهای خانواده می شود. در فرآیند تزلزل خانواده، عدم رعایت اصول صحیح هنگام انتخاب همسر، تأثیر منفی رسانه ها به خصوص ماهواره، فقدان کارکردهای اصلی خانواده، ک مرنگ شدن ارز شهای دینی و اخلاقی، ضعف مهارت های زندگی و مشکلات اقتصادی به عنوان شرایط علی محسوب می شود و زوجین را در 5 سال اولی هی زندگی و افراد آموزش ندیده در زمین هی خانواده را بیشتر دچار مشکل خواهد کرد. روحانیون در این پژوهش راهبردها و برنامه ریزی هایی را در سایر نهادها (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی) برای پیشگیری یا بهبود تزلزل خانواده ارائه می کنند.

کلیدواژه‌ها


 • ×  ابراهیمی، امرالله، سارا شیخ زین­الدینی و محمد رضا مراثی. «ارتباط آسیب­شناسی روانی روابط خانواده با آسیب­پذیری شناختی؛ نگرش‌های ناکارآمد و تحریف‌های شناختی بین فردی»، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان، سال 29، ش167.

  ×   ارونسون، الییوت 1384. روان‌شناسی اجتماعی، ترجمه­ی حسین شکرکن، تهران، رشد.

  ×   استراس، آنسلم و جولیت کوربین 1385. اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه­ی مبنایی- رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه­ی بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  ×   اعزازی، شهلا 1389. جامعه­شناسی خانواده؛ با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

  ×   ایمان، محمد تقی 1390. مبانی پارادایمی روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ×   آزاد ارمکی، تقی و علی شکوری. «مدرنیته و خانواده تهرانی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره 2، ش 30 و 31، (1381).

  ×   آزاد ارمکی، تقی و مصطفی ظهیری نیا. «بررسی سنخ‌های ارزشی و تغییرات فرهنگی در خانواده»، خانواده­پژوهی، دوره 6، ش 23، (1389).

  ×   بازرگان، عباس 1378. مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردی متداول در علوم رفتاری، تهران، دیدار.

  ×   برناردز، جان 1384. درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه­ی حسین قاضیان، تهران، نی.

  ×   بوردیو، پی یر 1380. نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه­ی مرتضی مردیها، نقش و نگار.

  ×   خمینی، روح الله. نقش روحانیت در اسلام، قم، دارالفکر.

  ×     دانایی فرد، حسن و سید مجتبی امامی. «استراتژی پژوهش کیفی؛ تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد»، اندیشه مدیریت، سال 1، ش2، (1386).

  ×   رحمت‌اللهی، فرحناز. آسیب شناسی زندگی زناشویی در شهر اصفهان و ارائه مدلی جهت آسیب شناسی زندگی زوجین، (پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان)، (1385).

  ×   رشیدی، رضا 1388. خانواده در ایران و اسلام،کرمانشاه، دانشگاه رازی.

  ×   زکی، محمد علی. «بررسی تحقیقات آسیب‌شناسی در ایران دهه 80 روند، الگوها و گرایش‌ها»، زنان و خانواده، سال 6، ش18،  (1390).

  ×   ساروخانی، باقر 1380. مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش.

  ×   شرفی، محمد رضا 1382. خانواده متعادل، انجمن اولیاء و مربیان.

  ×   شکرکن، حسین 1375. پیدایش، شکل‌گیری و تغییر نگرش‌ها، تهران، رشد.

  ×   صادقی فسایی، سهیلا و ایمان عرفان منش. «تحلیل جامعه­شناختی تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسلامی»، زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، ش 1، (1392).

  ×   فلیک، اووه 1388. درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه­ی هادی جلیلی، تهران، نی.

  ×   فوکویاما، فرانسیس 1379. پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، تهران، جامعه ایرانیان.

  ×   کریمی، یوسف 1380. روان‌شناسی اجتماعی؛ نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها، تهران، ارسباران.

  ×   -------  1386. نگرش و تغییر نگرش، تهران، ویرایش.

  ×   محمدپور، احمد 1389. روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 1: منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی، تهران، جامعه‌شناسان.

  ×   -------1390. روش تحقیق کیفی؛ ضد روش2 : مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی، تهران، جامعه‌شناسان.

  ×   محمودیان، حسین، محمد رضا شرفی، سهیلا خوشبین و احمد احمدی 1383. دانش خانواده، تهران، سمت.

  ×   مطهری، مرتضی 1380. خاتمیت، قم، صدرا.

  ×   منجزی، فرزانه، عبدالله شفیع آبادی و منصور سودانی. «بررسی اثر ارتباط اسلامی و نگرش‌های مذهبی بر بهبود رضایت زناشویی»، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 10، ش1، (1391).

  ×   موسوی، اشرف سادات 1382. خانواده درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی، تهران، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا.

  ×   میرزایی، خلیل 1389. پژوهش؛ پژوهش‌گری؛ پژوهش نامه نویسی، تهران، جامعه‌شناسان.

  • Ø Epstein, N. B. & D.s. Bishop.  " Problem- centred systems therapy of  the family", in Gurman and Kniskern (eds), (1981).
  • Ø Fukuyam,  F 1999. The Great Disruption: Human nature and the Reconstitution of Social Order,  New York: Free Press.
  • Ø Glezer, H. “cohabitation and marriage relationships in the 1990s” , Family Matters, no.47, (1997).
  • Ø Lee, David & Howard Newby, 1995. The Problem of Sociology, London, and New York: Routledge.
  • Ø Mitchell, G. Duncan (ed.) 1977. A Dictionary of Sociology, London: Routledge and Henley : Routledge kegan Paul.
  • Ø Schaefer, Ricchard 1989. Sociology, New York: McGraw- Hill Book Company.
  • Ø Smart, c. & Neale, B 1999. Family Fragments? Malden: Polity Press.
  • Ø Winter, I. (ed.) 2000. Social  Capital and  Public  Policy in Australia, Melbourne: Australian Institute of  Family Studies.