دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، خرداد 1397، صفحه 1-210 
مراسم پیش‌کاری؛ نمود مصرف نمایشی مناسک ازدواج

صفحه 87-114

10.22095/JWSS.2018.81511

حمید مسعودی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حسین بهروان