بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی کرج.

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

چکیده

در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم‌زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی‌توان همان دعوی را هم‌زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان‌پذیر نبوده و قانون درباره‌ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت‌اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون‌گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


 • اسدی، لیلا سادات 1392. حقوق کیفری خانواده، تهران، میزان. #
 • اسدی، لیلا سادات و فریده شکری 1393. آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی، تهران، جنگل. #
 • امامی، اسداله و حسین صفایی 1378. مختصر حقوق خانواده، تهران، دادگستر. #
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر 1372. دانشنامه حقوقی، ج3، تهران، امیر کبیر. #
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1386 الف)، الفارق (دائرة المعارف عمومی حقوق)، چاپ اوّل. تهران: گنج دانش، دوره 5 جلدی جلد سوم. #
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر  (1386 ب)، حقوق خانواده، چاپ چهارم، تهران: گنج دانش. #
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1382 الف)، مجموعه محشّی از قانون مدنی، چاپ دوم، تهران: گنج دانش. #
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر  (1382 ب)، فرهنگ عناصر شناسی، چاپ اول، تهران: گنج دانش. #
 • جعفری لنگرودی، محمد جعفر  (1388)، وسیط در ترمینولوژی حقوق ، چاپ اول: گنج دانش. #
 •  شمس، عبداله (1387)، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک. دوره 3 جلدی جلدهای اول و سوم. #
 • صدرزاده افشار، سید محسن (1385)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ نهم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی. #
 • صفایی، حسین (1381)، حقوق مدنی اشخاص و اموال، چاپ دوم، تهران: نشر میزان. #
 • کاتوزیان، ناصر (1392)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ چهل و دوم، تهران: نشر میزان. #
 • گرجی، ابوالقاسم و همکاران (1384)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران. #
 • مجموعه نشست­های قضایی (مسائل مدنی) 1386. قم، معاونت آموزش قوه قضائیه. #
 • محقق داماد، سید مصطفی 1390. بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، قم، مرکز نشر علوم اسلامی. #
 • محمدی، امید و رامتین قانع 1393. محشای قانون حمایت از خانواده، چاپ اول، تهران، تلاشگران امیدوار. #
 • محمدی، امید. «گام به گام با ترقی حقوق زنان از دهه‌ی 80 به بعد در نظام قانون‌گذاری ایران»، مدرسه حقوق، ش 101 (فروردین 1395). #
 • منصوری، سعید. «تراضی بر انحراف از صلاحیت نسبی»، مدرسه حقوق، ش 82 (آذر1392).#