کلیدواژه‌ها = مدیریت بدن
شناسایی عوامل مرتبط با مدیریت بدن در ایران: طراحی یک مدل با روش فراترکیب

دوره 25، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 207-238

10.22095/jwss.2023.393621.3220

فرشاد گودرزی؛ محسن نیازی؛ مهین حسینی تبار


عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در میان زنان شهر کاشان

دوره 18، شماره 71، خرداد 1395، صفحه 59-83

10.22095/jwss.2016.33829

اسداله بابایی فرد؛ فاطمه منصوریان راوندی؛ نفیسه ذوالفقاری


زنان و کنش کم فرزندآوری مطالعه ی موردی زنان کُرد

دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 173-225

حسین محمودیان؛ مهدی رضائی


قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن (جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی)

دوره 12، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 73-98

محمود کیوان آرا؛ رسول ربانی؛ مهدی ژیانپور


مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (در بین دختران دانشگاه مازندران)

دوره 12، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 141-170

احمد رضایی؛ مینا اینانلو؛ محمد فکری


مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه موردی زنان شهر شیراز)

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 9-42

ابوالقاسم فاتحی؛ ابراهیم اخلاصی