دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 1-280 
تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370

صفحه 55-94

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ محمود قاضی طباطبایی