دوره و شماره: دوره 14، 55 (بهار 1391) - شماره پیاپی 55، خرداد 1391، صفحه 1-280 
2. پیش بینی باروری کل ایران تا افق 1404، مبتنی بر دیدگاه توسعه ای و سناریوهای اقتصادی

صفحه 7-53

محمدجواد محمودی؛ شهلا کاظمی پور؛ مهدی احراری؛ علی نیکونسبتی


3. تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370

صفحه 55-94

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ محمود قاضی طباطبایی