فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق) (JWSS)