شماره جاری: دوره 22، 85(پاییز1398) - شماره پیاپی 85، پاییز 1398، صفحه 1-188 

1. سنخ‌شناسی سبک زندگی زنان شهر تهران

صفحه 7-27

رضا صفری شالی؛ کرم حبیب پور گتابی


6. پیامدهای تأخیر فرزندآوری در شهر اهواز

صفحه 123-146

جعفر کردزنگنه؛ علی قاسمی اردهایی