شماره جاری: دوره 23، 91(بهار 1400) - شماره پیاپی 91، بهار 1400، صفحه 1-138 

5. ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


ابر واژگان