اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کبری خزعلی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ketabezanangmail.com

سردبیر

محمد جواد جاوید

حقوق، جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

دستیار سردبیر

شهربانو پاپی نژاد

جامعه شناسی دانشجوی دکتری

sh_papynezhadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

شهلا باقری میاب

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

sbagherikhu.ac.ir

محمدحسین پناهی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

mpanahigmail.com

احمد حاجی ده آبادی

حقوق دانشیار دانشگاه تهران

adehabadiut.ac.ir

محمد سعید ذکایی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

saeed.zokaeigmail.com

عبدالحسین شیروی خوزانی

حقوق استاد دانشگاه تهران

ashiraviut.ac.ir

محمد تقی کرمی قهی

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mt.karamiyahoo.com

مجید معارف

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir