اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

کبری خزعلی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

ketabezanangmail.com

سردبیر

محمد جواد جاوید

حقوق، جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

دستیار سردبیر

شهربانو پاپی نژاد

جامعه شناسی دانشجوی دکتری

sh_papynezhadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سوسن آل رسول

الهیات استاد دانشگاه آزاد اسلامی

s_alerasoulkiau.r.ac

علی اکبر ایزدی فر

حقوق استاد دانشگاه مازندران

ali85akbayahoo.com

محمدباقر علیزاده اقدم

جامعه شناسی استاد دانشگاه تبریز

m_alizadehtabrizu.ac.ir

شهلا باقری میاب

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

sbagherikhu.ac.ir

اسماعیل بلالی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

balali_eyahoo.com

محمدحسین پناهی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

mpanahigmail.com

احمد حاجی ده آبادی

حقوق دانشیار دانشگاه تهران

adehabadiut.ac.ir

محمد سعید ذکایی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

saeed.zokaeigmail.com

عبدالحسین شیروی خوزانی

حقوق استاد دانشگاه تهران

ashiraviut.ac.ir

محمد تقی کرمی قهی

فلسفه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mt.karamiyahoo.com

مجید معارف

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir