دوره و شماره: دوره 17، 68 (تابستان 1394) - شماره پیاپی 68، تابستان 1394، صفحه 1-256 
3. روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زن

صفحه 41-80

حسین جاور؛ علیمراد حیدری؛ محدثه اصولی یامچی


5. جراحی زیبایی و مسئولیت طبیب

صفحه 115-166

محمدعلی حجازی؛ فاطمه بداغی