دوره و شماره: دوره 17، 65 (پاییز 1393) - شماره پیاپی 65، آذر 1393، صفحه 1-264