کلیدواژه‌ها = سن ازدواج
تحلیل اقتصادی تصمیم گیری برای سن ازدواج

دوره 17، شماره 65، آذر 1393، صفحه 69-118

وحید مهربانی


تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370

دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 55-94

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ محمود قاضی طباطبایی