سن ازدواج و موفقیت حرفه ای زنان؛ بررسی تطبیقی مطالعات تجربی در کشورهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

باوری در جامعه‌ی ما وجود دارد که اگر دختران زود ازدواج کنند، چون تحصیلات خود را به پایان نرسانده‌اند، شغل خوبی به‌دست نخواهند آورد. این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که این باور تا چه اندازه واقعی است؟ آیا واقعاً دختران با به تأخیر انداختن ازدواج خود آینده‌ی شغلی خوبی خواهند داشت؟ آیا قطعیت این باور تا آن اندازه است که بتوان گفت این یک گزاره‌ی عام و جهان‌شمول است که در همه‌ی شرایط و حالت‌ها مصداق دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، تحقیقات تجربی انجام شده در کشورهای مختلف درباره‌ی تأثیر سن ازدواج در موفقیت شغلی زنان (درآمد، امکان اشتغال و موقعیت شغلی) با استفاده از روش «شمارش قاعده‌مند»  بررسی شدند. نتایج نشان داد، علیرغم آنکه برخی تحقیقات میان سن ازدواج و موفقیت شغلی زنان رابطه‌ی مثبت را گزارش داده‌اند، اما بسیاری تحقیقات دیگر چگونگی رابطه میان این دو متغیر را به ساختار اقتصادی- اجتماعی جامعه و نیز دوره‌ی زندگی خانوادگی زن منوط دانسته‌اند. از سوی دیگر تحقیقاتی که افزایش سن ازدواج را با موفقیت شغلی زنان همراه دانسته‌اند، عوامل  واسطی برای این رابطه برشمرده‌اند که تغییر این عوامل از طریق سیاست‌گذاری کلان اقتصادی- اجتماعی ممکن است؛ لذا اصل رابطه‌ی میان سن ازدواج و موفقیت شغلی تغییرپذیر است.

کلیدواژه‌ها


 •  Aigner, D. J., & Cain, G. G. “Statistical theories of discrimination in labor markets”. Industrial and Labor relations review, (1977).
 •  Becker, G. S. (2009). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.
 •  Becker, G. S. “Human capital, effort, and the sexual division of labor”. Journal of labor economics, (1985).
 • Ø Boserup, E. (1970). Women’s role in economic development. London: Allen.
 •  Bushman, B. J., &, M. C. Wang (2009). Vote counting procedures in meta-analysis. In H. Cooper, L. V. Hedges, & J. C. Valentine , The handbook of research synthesis and meta-analysis (pp. 207–220). New York: Russell Sage Foundation.
 •  Call, V. R., &, L. B. Otto. “Age at marriage as a mobility contingency: Estimates for the Nye-Berardo model”. Journal of Marriage and the Family, (1977).
 •  Chandler, T. D., Kamo, Y., & J. D. Werbel, “Do delays in marriage and childbirth affect earnings?” Social Science Quarterly, 75(4), (1994).
 •  Chin, S. H. “The determinants and patterns of married women’s labor force participation in Korea”. Korea  journal of population and development, 24(1), (1995).
 •  Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). “Sources of conflict between work and family roles”. Academy of management review10(1),
 •  Gunduz-Hosgor, A., & J. Smits, “Variation in labor market participation of married women in Turkey”. Women's Studies International Forum, 31(2), (April, 2008).
 •  Hanson, S. L. “A family life-cycle approach to the socioeconomic attainment of working women”. Journal of Marriage and the Family, (1983).
 •  Heaton, T. B. “Socioeconomic and familial status of women associated with age at first marriage in three Islamic societies”. Journal of Comparative Family Studies, (1996).
 •  Hogan, D. P. “The transition to adulthood as a career contingency”. American Sociological Review, (1980).
 •  Kamo, Y. (1988). “Determinants of household division of labor resources, power, and ideology”. Journal of family issues9(2),
 •  Payne, K. K. 2012. Marital Timing and Earnings over the Life Course. Doctoral dissertation, Bowling Green State University.
 •  Smith, S. K. “Determinants of female labor force participation and family size in Mexico City”. Economic Development and Cultural Change, (1981).
 •  Sorensen, A. “Women’s employment patterns after marriage”. Journal of Marriage and the Family, (1983).
 • Ø Waite, L. J. “Working wives and the family life cycle”. American Journal of Sociology, (1980).
 •  Yi, C. C., & W. Y. Chien, “The linkage between work and family: Female's employment patterns in three Chinese societies”. Journal of Comparative Family Studies, (2002).
 •  Yu, W. H. “Changes in women’s postmarital employment in Japan and Taiwan”. Demography, 42(4), (2005).