کلیدواژه‌ها = ایران
ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی

دوره 23، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 89-106

10.22095/jwss.2021.295721.2739

علی نصرتی؛ سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ موسی لشنی


تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر زمان وقوع تولد اول در ایران 1379-1370

دوره 14، شماره 55، خرداد 1391، صفحه 55-94

حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ محمود قاضی طباطبایی


زیبایی و پول: آرایش و جراحی

دوره 12، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 99-140

اسماعیل بلالی؛ جواد افشارکهن